Plan managerial

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu

 

Deviza școlii: „ O șansă fiecărui copil pentru a reuși în viață!”

 1. VIZIUNEA

Ne propunem să devenim una din școlile de prestigiu din mediul rural în județul Vrancea, apreciată de către elevi, părinți și comunitatea locală pentru eficiența activității instructiv-educative, asigurarea condițiilor materiale necesare unui învățământ de calitate, asigurarea egalității șanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performață și pentru ancorarea școlii în comunitatea locală și europeană.

 1. MISIUNEA

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu este o școală centrată pe promovarea valorilor și principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunității în viața școlii și extinderea serviciilor școlii pentru comunitate. Climatul educațional al școlii este bazat pe performanță, competiție transparentă și onestă, pe cooperarea și încurajarea inițiativei individuale și a inovației didactice menite să susțină dezvoltarea individuală a fiecărui elev și egalitatea de șanse prin educație.

 • ȚINTE STRATEGICE
 1. Curriculum la decizia școlii diversificat și atractiv, realizat prin consultarea elevilor și părinților și cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educație extracurriculară.
 2. Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire științifică și metodică, receptiv la nou și interesat de perfecționare și formare continuă.
 3. Prevenirea eșecului școlar și includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de școlarizare, creșterea performanței școlare.
 4. Gestionarea, întreținerea și menținerea funcționalității patrimoniului școlii, dezvoltarea acestui prin accesarea de surse extrabugetare inclusiv fonduri UE.
 5. Promovarea imaginii școlii în contextul climatului concurențial actual de descentralizare și autonomie instituțională.

 

 

Argument

În conceperea planului managerial pentru anul şcolar 2014-2015, am avut în vedere direcţiile reformei învăţământului rezultate din documentele M.E.N., planul de dezvoltare al şcolii şi analiza SWOT. Prin acest plan, dorim să fim în concordanţă cu viziunea şi misiunea şcolii, cu cerinţele Legii privind asigurarea calităţii în educaţie, cu Recomandarea Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii şi să atingem idealul educaţional, legiferat în Legea educaţiei.

Urmărim să dezvoltăm un cadru propice dobândirii de informaţii şi de formare a competenţelor care să-i ajute pe elevi să se descurce în orice situaţie, să facă faţă schimbărilor, în vederea dezvoltării proceselor cognitive, de adaptare la schimbare, de achiziţionare a deprinderilor şi abilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, încurajându-le gândirea critică şi comportamentul autonom şi responsabil.

Priorităţi :

În acest context, iată câteva din priorităţile politicii educaţionale ce urmează a fi implementate în sistemul de învăţământ preuniversitar:

 1. Descentralizarea sistemului de învăţământ:
 • eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale;
 • democratizarea sistemului educaţional ;
 • asigurarea transparenţei actului managerial;
 • asigurarea accesului şi echităţii în educaţie;
 • stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice.

 

 1. Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie, ceea ce presupune:
 • Proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţăturii conform curriculumu-lui educaţional;
 • monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu accent pe adaosurile progresive ale învăţării;
 • evaluarea internă a rezultatelor;
 • evaluarea externă a rezultatelor.
 1.  Sporirea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate si la cresterea    ratei de succes scolar:
 • reducerea absenteismului;
 • evaluarea cu scop de orientare si de optimizare a învăţării;
 • îmbunătăţirea competenţelor de lectură
 1. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice:
 • formarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi asigurarea calităţii;
 • perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi masterate;
 • alte programe ale ISJ şi CCD pentru toate cadrele didactice.

 

VALORI  PROMOVATE

 • Profesionalismul- a fi cel mai bun în domeniul său de activitate
 • Integritatea –a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
 • Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
 • Respectul– a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
 • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
 • Autodisciplina a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

 

Contextul legislativ :

 • Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011;
 • M.E.C.T.S. nr. 3753/2011 privind aprobarea măsurilor tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ;
 • M.E.C.T.S. nr. 5530 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratelor Şcolare;
 • Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 • NotaE.C.T.S. nr. 209/BO/01.09.2011

privind publicarea Planificărilorcalendaristice;

 • M.E.C.T.S.nr. 5547/2011, Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământpreuniversitar;
  • M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, modificat şi completat prinO.M.E.C.T.S. nr. 4106/2010, O.M.E.C.T.S. nr. 5619/2010, şi O.M.E.C.T.S. nr. 4607/2012;
  • Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație.
  • Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea pentru anul şcolar 2012-2013;
 • Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în Monitorul Oficial;
 • Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

 

 

 

 

Analiza SWOT

Domeniul Puncte tari Puncte slabe
MANAGEMENT o Gestionarea eficientă a  reformei la nivelul şcolii- aplicarea prevederilor legislative şi metodologice

o asigurarea unui climat deschis inovaţiei şi creativităţii

o organizarea eficientă a activităţii la nivelul comisiilor de lucru şi a acomisiilor tematice

 

–         nu au fost delegate eficient responsabilităţile în ceea ce priveşte întocmirea unor documente manageriale

CURRICULUM o   stabilirea C.D.S.-ului în funcţie de cerinţele şi nevoile de instruire ale elevilor şi părinţilor

o   ofertă complexă a activităţilor extraşcolare : revista “Şcoala noastră …altfel”, clubul de teatru al şcolii, Cercul de pictură, ş.a

 

Implicarea scăzută a părinţilor în organizarea activităţilor
REZULTATE ŞCOLARE –             Procent ridicat de promovabilitate la Evaluarea Naţională – 2014 (93 %)

–         Obţinerea a numeroase premii la diferite concursuri şcolare

–         media rezultatelor la examenele naţionale este relativ scăzută
RESURSE UMANE –         încadrarea cu personal didactic calificat

–         colectiv didactic valoros, calităţi definitorii fiind seriozitatea, perseverenţa şi conştiinciozitatea

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
 • spaţii de şcolare moderne dotate corespunzător
 • bibliotecă dotată cu peste 3000 de volume de carte
Lipsa unei săli de sport

Curtea şcolii nu este asfaltată

PARTENERIATE- DEZVOLTARE COMUNITARA –            Au fost încheiate convenţii de colaborare, parteneriate cu Consiliul Local al Comunei Ploscuţeni, Poliţia Comunei Ploscuţeni, alte instituţii de învăţământ Părinţii îşi asumă puţine responsabilităţi şi nu se implică suficient în rezolvarea unor probleme

Oportunităţi la nivel de şcoală:

 • relaţii bune de colaborare cu părinţii şi comunitatea locală (cu Primăria Comunei Ploscuţeni, parohul bisericii catolice şi cel al bisericii ortodoxe )
 • accesul cadrelor didactice şi la sursele de informare electronică, la softurile educaţionale din cabinetul de informatică;
 • interesul autorităţilor şi comunităţii locale de încheiere a unor parteneriate
 • decontarea navetei cadrelor didactice ;

Ameninţări la nivel de şcoală:

 • lipsa motivaţiei învăţării care poate duce la superficialitate şi dezinteres în rândul elevilor
 • costuri ridicate ale mijloacelor şi echipamentelor de instruire modernă cât şi a cursurilor de perfecţionare(cursuri postuniversitare, master)şi a materialelor informative
 • scăderea populaţiei şcolare;
 • scăderea interesului părinţilor în rezolvarea problemelor şcolii

Direcţii strategice :

 • Realizarea Planului managerial al şcolii în concordanţă cu strategia M.E.N
 • Organizarea activităţii şcolare pentru începerea, desfăşurarea şi finalizarea anului şcolar 2014/2015 în cele mai bune condiţii.
 • Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ.
 • Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ.
 • Aplicarea corectă a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a curriculum-ului la decizia şcolii.
 • Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de (auto)formare continuă.
 • Soluţionarea şi eliminarea eventualelor conflicte.
 • Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea.
 • Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în sens pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune.
 • Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului, recomandat de ARACIP, nu numai prin existenţa comisiilor în şcoli ci prin existenţa unui progres real de calitate de la o perioadă la alta.

 

 

 

PLAN OPERAŢIONAL

An şcolar 2013/2014

 

Domenii funcţionale

Obiective specifice

Acţiuni Comparti-mentul responsabil Resurse Indicatori de performanţă

Materiale

Finan

ciare

Umane Timp
1.      Proiectare

ü Analiza şi diagnoza activităţii educative

ü Realizarea documentelor de planificare a activităţii manageriale şi a documentelor de planificare pe specialităţi

ü Creşterea calităţii activităţiieducative.

 

1.1. Realizarea analizei şi a diagnozei activităţii desfăşurate în anul şcolar 2013-2014 Directorul şi consilierul educativ Rapoartele de analiză şi diagnoză pe sem I şi Sem II

 

 

 

director Sept. 2014 Realizarea obiectivelor stabilite în planul managerial ANTERIOR
1.2. Elaborarea planurilor manageriale  pentru anul şcolar 2014-2015 Directorul Rapoartele de analiză pe anul şcolar 2013-2014  director

 

oct. 2014 Corelarea cu obiectivele strategice, cu criteriile de evaluare, cu nevoile specifice ale comunităţii locale
1.3.Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale pe unităţi de învăţare la toate obiectele de învăţământ Comisiile metodice Programe şcolare Toate cadrele didactice 0ct.2014 Corelarea planificărilor cu programele şcolare
1.4. Elaborarea planului de dezvoltare a scolii si a planurilor operationale aferente Echipa de proiecte Rapoartele de analiza Echipa de proiecte oct. 2014 Corelarea cu PDS anterior
  1.5 Întocmirea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2015/2016

 

 

 

 

Director si secretar Planul de scolarizare existent si datele de la grupele pregatitoare

 

 

 

 

 

 

 Director

secretar

 

Ianuarie 2015 Concordanţa cu nevoile de formare ale populaţiei şcolare.
1.6.Elaborarea C.D.Ş. pentru anul şcolar 2015/2016. Curriculum şi comisiile metodice Metodologiile în vigoare. Directori, cadre didactice. Martie 2015 Îmbunătăţirea ofertei educaţionale.
1.7 Elaborarea programului de activităţi extra-curriculare. Consiliere Raportul responsabilului proiecte educative Consilierul educativ oct 2014 Dezvoltarea aptitudinilor.
  1.8. Elaborarea programelor de pregătire pentru concursurile şcolare OOolimpiadele şcolare. Curriculum Programele scolare Cadrele didactice oct. 2014 Creşterea numărului de premii la nivel judetean (trei premii I-III)
1.9. Elaborarea de proiecte privind diminuarea absenteismului şi a abandonului şcolar. Invatatori si diriginti Rapoartele de analiză si statisticile privind absenteismul si abandonul scolar Invatatorii si dirigintii lunar Diminuare/eradicare a fenomenelor.
1.10. Realizarea proiectului de buget pe anul 2015 Contabilita-

te,director

Legislatie

bugetul anului 2015

raporte de analiza PDS

Director, contabil dec. 2014 Imbunatatirea starii materiala a unitatii
1.11. Conceperea proiectelor de identificare de noi resurse extrabugetare Echipa de proiecte Legislatia in vigoare Echipa de proiecte,director , contabil dec.2014 Dezvoltarea bazei materiale a scolii
1.12. Intocmirea documentatiilor privind investitiile scolare si reparatiile Contabil

director

Legislatia in vigoare Director contabil Oct.-dec.2014 Dezvoltarea bazei materiale a scolii
1.13. pregatirea proiectelor de colaborare  si de parteneriat la nivel local si national Echipa de proiecte Programe specifice Director , echipa de proiecte Conform graficului Cresterea interesului pentru modernizarea demersului educativ

 

 

 

2.       Organizare

ü Eficientizarea demersului managerial.

ü Organizare în vedereaatingerii standardelor şi  finalităţilor.

ü  Utilizarea unor noi  tehnici şi metode de predare-văţare-evaluare.

1. Organizarea execuţiei bugetare.

2.       Extinderea şi eficientizarea parteneriatului educaţional.

2.1. Elaborarea tematicii şi a graficelor pentru şedinţele Consiliului profesoral,consiliului de administratie,  comisiilor metodice si a comisiilor pe probleme Comisii metodice si CA Documentele pentru perfecţio-nare. Directorul

comisiile metodice

consiliul de administratie

oct. 2014 Corelarea cu obiectivele activităţii.
2.2. Organizerea asistentelor la lectie directorul Metodolo-giile de asistente la lectie Directorul, si consilierul educativ Conform grafic.

 

Conform metodologiei
2.3. Asigurarea calităţii demersului didactic. CA

CEAC

Rapoartele de analiza si diagnoza Directorul, cadrele didactice Perma-nent Formarea/dez-voltarea abilităţilor şi competenţelor conform

standardelor.

2.4. Constituirea de echipe de lucru . Curriculum Raportele de analiza si diagnoza Directorul, consilierul educativ Când este cazul. Coeziunea echipelor.
2.5 Repartizarea atribuţiilor şi a sarcinilor cadrelor didactice Director Organigrama Director,

cadre didactice

oct 2014 Întocmirea fişei posturilor.
2.6. Realizarea cuprinderii  copiilor în unitatea

scolara cf. legii

secretariat Legislatia in vigoare Secretar,

director

sept. 2014 Cuprinderea tuturor copiilor in invatamant
2.7. Organizarea si desfasurarea concursurilor scolare ololimpiadelor scolare Curriculum Furnituri birou Director, secretar, cadre didactice Conform graficului M.E.N Simularea competitiei
2.8. Elaborarea criteriilor de evaluare a personalului scolii Comisii metodice, curriculum Metodolo-gia M.E.N. Director si cadre didactice Ian.–Febr. 2015 Creşterea gradului de motivare a cadrelor didactice.

 

2.9.Elaborarea programelor pentru opţionalele propuse Curriculum Metodolo-gia M.E.N. Director, cadre didactice dec 2014
2.10 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare Consilier educativ  

Planurile cons. ed.

Resurse ex-trabugetare. Consilierul educativ Conform planifi-carii Formarea abilităţilor şi competenţelor extracurriculare.
2.11.realizarea si prelucrarea normelor privind  protecţia  muncii. Curriculum,

 

Legislaţia în vigoare  Directori, cadre  didactice sept. 2014 Prevenirea accidentelor
  2.12. Aplicarea Progra-mului guvernamental „Laptele şi cornul” Administratie lapte-corn Ordinul M.E.N. Responsabil lapte-corn. Perma-nent Primirea de către toţi preşcolarii şi elevii.
2.13.Organizarea  transportului  şcolar. Secretariat Analiza de nevoi Conform legislatiei in vigoare Director, contabil sept 2014 Creştera calităţii pregătirii elevilor.
2.14. Repartizarea bugetului primit, conform legislaţiei în vigoare. Contabil-director Analiza de nevoi Bugetul repartizat. Director, contabil Cf. gr. de execuţie bugetară. Asigurarea execuţiei bugetare.
2.15. Identificarea resurselor extrabugetare şi repartizarea lor conform priorităţilor. Contabilita

te

Propuneri

director

Resurse ex-trabugetare. Director contabil Cf. progr. Manag. Creşterea fondurilor extrabugetare
2.16. Aplicarea proiectelor de investiţii şi reparaţii. Contabilita

te

Programul propriu. Conform bugetului aprobat.  Director, contabil Cf. progr. Propriu Dezvoltarea bazei materiale.
3.       Conducere operaţională.

3.           Operaţionalizarea activităţii.

4.        Eficientizarea demersu-lui managerial.

5.                          Organizarea în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor.

3.1. Încheierea contractelor de muncă. secretariat Legislaţia în vigoare.    Director,

secretar

Sept. 2014 Respectarea legislaţiei
3.2. Coordonarea activităţii comisiilor metodice şi  a cadrelor didactice. Curriculum

comisii metodice

Documente, ordine, notificări M.E.N  Director,cadre didactice Perman-ent Creşterea calităţii demersului didactic
3.3 Realizarea procedu-rilor de disciplină a muncii, de mediere şi rezolvare a confictelor Management Legislaţia în vigoare.   Director Când este cazul Respectarea legislaţiei

 

3.4. Constituirea unei baze de date cu numerele de telefon ale parintilor, pe clase Management Diriginti, invatatori Imbunatatirea relatiei cu parintii
4.Monitorizare. Eva-luare. Control.

·Eficientizarea activităţii.

·Identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari în activitate.

4.1 Aplicarea criteriilor şi a instrumentelor de evaluare. Management Criteriile stabilite.  director Conform graficelor. Respectarea metodologiei.
4.6. Întocmirea tuturor documentelor solicitate de I.S.J. Management şi secretariat Documen-te, ordine, notificări  Director,

secretar

Cf.terme-nelor Respectarea termenelor
4.7. Întocmirea raportului anual / semestrial asupra activităţii. Management Documen-taţia rezul-tată.  director Semestrial

Anual

Respectarea structurii şi a termenelor
4.4. Întocmirea documen-telor privind managemen-tul resurselor umane. Management Legislaţia în vigoare.  director Cf.terme-nelor. Respectarea legislaţiei.
4.5.Arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor legale. Secretariat contabilitate Legislaţia în vigoare.  director, secretar Conform graficului Respectarea normativelor arhivării.
4.6. Încheierea exerciţiului financiar. Contabilitate,

secretariat

Legislaţia în vigoare. Conform bugetului aprobat.  contabil Semestrial

Anual

Încadrarea în bugetul alocat.
4.7 Întocmirea docu-mentelor legale privind managementul financiar. Contabilitate Legislaţia în vigoare. Conform bugetului aprobat.  contabil  director Cf. term. Legale Respectarea legislaţiei şi a termenelor.
  4.8. Monitorizarea aplicării Programului „Laptele şi cornul”. Contabilitate Legislaţia în vigoare. Conform bugetului aprobat. Responsabil “Lapte şi corn” director. Permanent Încadrarea în prevederile programului.
4.9 Monitorizarea reţelei de transport şcolar. Contabilitate Legislaţia în vigoare. Conform bugetului aprobat.  Director

contabil

Permanent Asigurarea unei frecvenţe bune.
4.10. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor de parteneriat. Management Criteriile stabilite. Director, echipa de proiecte Periodic Impactul asupra unităţii şcolare.
4.11. Evaluarea periodică a activităţii personalului din subordine. Management Criteriile stabilite.

Legislaţia în vigoare.

 director Cf.terme-nelor. Redimensionarea activităţii.
       
4.12  Monitorizarea absenteismului Management Documente de evidenţă Invătători, diriginti, director Perma-nent Reducerea absenteismu-lui scolar
       
4.       Motivare

Ø  Stimularea şi motivarea materială şi morală a cadrelor didactice şi a elevilor.

5.1 Stimularea (auto)formării şi dezvoltării profesionale. Management Ofertele de perfec-ţionare. Conform bugetului aprobat.  Director

cadre didactice

Perma

nent

Dezvoltarea profesională
5.2. Stimularea spiritului de competitivitate. Management Rezultatele deose-bite popu-larizate. Resurse ex-trabugetare.  director Perma

nent

Implicare, participare, dezvoltare.
5.3. Încurajarea şi sprijinirea iniţiativelor prin flexibilitate, deschidere spre nou. Management Rezultatele deose-bite popularizate.  director Perma

nent

Implicare, dezvoltare.
5.4. Repartizarea în cf. cu legislaţia în vigoare a stimulentelor materiale şi morale (gradaţii, diplome de merit etc.) Management Criteriile stabilite.

Legislaţia în vigoare.

Resurse ex-trabugetare. Director Ocazio

nal

Respectarea criteriilor.
5.5 Sprijinirea iniţiativelor în atragerea resurselor materiale şi financiare. Mnagement

contabilitate

Analiza e-voluţiei comunită-ţii locale.  director Perma

nent

Participare, dezvoltarea unităţii.
5.       Implicare. Participare.

1. Creşterea gradului de implicare.

6.1. Asigurarea deschiderii şi transparenţei în actul decizional, prin participare în luarea deciziilor. Management

Curriculum

Programe-le uităţi-lor.  directori cadre didactice Permanent Implicare în actul decizional.
6.2. Implicarea perso-nalului din subordine în atragerea de resurselor materiale şi fianciare Managemnet,

contabilitate

Programele uniăţilor Resurse ex-trabugetare.  Director

cadre didactice

Permanent Responsabilizarea personalului.
6.3.  Creşterea gradului de implicare a părinţilor şi a comunităţii locale în viaţa şcolii Management

Curriculum

Programele uităţilor  director cadre didactice. Permanent Implicare activă a părinţilor.
6.4. Organizarea de întâlniri periodice cu părinţii, autoritatea locală, agenţi economici, instituţii, organizaţii, O.N.G. – uri  etc. Management Programe-le uităţilor. Resurse ex-trabugetare. Directori, cadre didactice. Permanent Implicare activă a părinţilor.
6.5. Atragerea şi implicarea elevilor în elaborarea documentelor care îi vizează, în parteneriatul educaţional, alte activităţi. Management Programe-le uităţi-lor.  director cadre didactice,

elevi

Permanent Responsabilizarea elevilor.
6.       Formare şi dezvoltare profesională şi personală.

·Optimizarea competenţelor.

·         Dezvoltarea competenţelor.

7.1. Participarea la programe de (auto)formare continuă pentru  director, cadre didactice, personal didactic auxiliar. Management  Curriculum

Responsabil formare continua

Analiza de nevoi. Cursurile propuse. Conform bugetului aprobat.  director cadre didactice,

personalul auxiliar

Cf.grafic M.E.N.S. şi I.S.J. Creşterea nr. Cadre didactice care participă la  cursuri.
7.2. Participarea elevilor la cursurile de pregătire / formare organizate la nivel local, judeţean Management  Curriculum Graficul I.S.J. Resurse ex-trabugetare.  director, cadre did., elevi. Cf.

grafic I.S.J.

Dezvoltarea abilităţilor şi a capacităţilor.
7.3. Organizarea colectivelor de proiect Management Programele unităţii Director Când este cazul Constituirea şi coeziunea echipelor
7.       Formarea grupurilor. Dezvoltarea echipelor.

·         Dezvoltarea spiritului de echipă

8.1.  Încurajarea culturii organizaţionale de tip reţea. Management Analiza de nevoi  director Perma

nent

Lucrul în echipă
8.2.  Organizarea colec-tivelor de proiect Management Programe-le uităţi-lor.  director Când este cazul. Constituirea şi coeziunea echipelor
8.3. Organizarea unor echipe mixte pentru realizarea proiectelor de dezvoltare comunitară. Management Com. loc.

Programe -le uităţi-lor.

 director Când este cazul. Coeziunea echipei
8.       Negocierea şi rezolvarea con-flictelor.

·         Utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activităţii.

9.1.  Depistarea şi pozitivarea rapidă şi eficientă a conflictelor. Management Solicitări-le existen-te.  director Când este cazul. Înlăturarea conflictelor.
9.2.  Aplicarea corectă a planurilor cadru şi a curriculumului pt.. rez. conflictelor între repre-zentanţii disciplinelor. Curriculum Documen-te, ordine, notificări M.E.N  director S1, S2

2014-2015

Evitarea conflictelor
9.3.  Negocierea cu comunitatea locală pentru eficientizarea sprijinului comunitar. Management Com. loc.

Programe-le uităţi-lor.

 director Perma-nent Implicarea comunităţii.
9.4 Negocierea condiţiilor financiare pentru execuţia bugetară. Contabilitate Legislaţia în vigoare.  director Lunar Respectarea legislaţiei.
9.       Comunicare şi informare.

·         Asigurarea fluxului informaţional.

·         Eficientizarea comunicării.

·         Atragerea opiniei publice şi a factorilor locali în vederea sprijinirii unităţilor şcolare.

 

10.1.  Informare periodică şi ritmică. Management Documen-te, ordine, notificări M.E.N  director Permanent Diseminarea informaţiei.
10.2. Menţinerea canalelor de comunicare cu partenerii educaţionali. Management Rapoartele unităţilor director Permanent Fluidizarea comunicării.
10.3. Transmiterea în timp util către forurile ierarhice superioare a materialelor solicitate. Management  Curriculum Documen-te, ordine, notificări M.E.N  director Periodic Respectarea conţinutului şi a termenelor.
10.   Parteneriat.

·         Extinderea şi eficientizarea parteneriatelor

11.1. Colaborarea cu O.N.G. – uri, asociaţii, fundaţii, instituţii de cultură şi artă. Management Oferta co-munităţii  director Permanent Iniţierea de activităţi comune.
11.2. Colaborarea perma-nentă cu organele de poliţie, sanitare, etc. Management Oferta co-munităţii  director Permanent Siguranţa şi sănătatea elevilor.
11.3. Implicarea fed. sindicale în proc. decizio-nal şi în rez. problemelor. Management Parteneri-atul cu sindicatele Conform bugetului aprobat  director Permanent Respectarea drepturilor salariaţilor.
11.4. Iniţierea de proiecte de parteneriat la nivel local, naţional şi internaţional. Management

Curriculum

Oferta lo-cală Conform bugetului aprobat. director, echipa managerială   Dezvoltare instituţiona

lă.

 

Director,

Prof. Matei Mirela

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s