Plan de dezvoltare institutionala

PROIECT  DE   DEZVOLTARE  INSTITUŢIONALĂ

AL

ŞCOLII  GIMNAZIALE  VÎRTEȘCOIU

2015-2019

 

DIRECTOR

PROF.  PARTENIE MIHAELA

 

 

 

Şcoala Gimnazială Vîrteșcoiu                 

Adresa:Vîrteșcoiu, str.înv. Petre Saragea , Nr.63              

            Telefon / fax 0237676196

            E-mail: scoalavirtescoiu@yahoo.com

                  

 

 

 

 

 

 

ŞCOALA  GIMNAZIALA VIRTESCOIU       Aprobat  CA 

                                                                               Prezentat CP

                                                                               

 

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

 

DEVIZA ŞCOLII:

                                             “ELEVI MAI BUNI INTR-O SCOALA MAI BUNA,,

 

 1. VIZIUNEA

Ne propunem să devenim una din şcolile de prestigiu din mediul rural în județul Vrancea, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru  rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.

 

II.DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE

1.INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV

 1. Titulatura oficială a şcolii: SCOALA GIMNAZIALĂ VÎRTEȘCOIU
 2. Adresa: şcoala este situată în comuna Vîrteșcoiu, str. Inv. Petre Saragea, nr. 63, telefon/fax 0237676196, e-mail: scoalavirtescoiu@yahoo.com şi oferă servicii educaţionale comunităţii situate în comuna Vîrteșcoiu.
 3. Scurt istoric al şcolii: Comuna Vârteşcoiu este situată în sud-estul judeţului Vrancea și este alcătuită din satele Vârteșcoiu, Olteni, Beciu, Faraoanele și Pietroasa. Comuna are un număr de3369 locuitori care se ocupă cu: viticultura, exploatarea lemnului, vinificaţie în unităţi precum VINCON sau în crame particulare, Creşterea animalelor. O parte a locuitorilor lucrează în orașul Odobești și în municipiul Focșani; navetiștii folosesc fie transportul public cu microbuzul,  fie deplasarea  cu mașina personală. Nivelul socio-economic: în comună se află în evidență 82 de familii monoparentale cu copii minori, 52 de familii, cu 148 de persoane, beneficiare de venit minim garantat conform legii 416/2001 și 140 persoane încadrate în grad de handicap. Populația școlarizată în instituțiile de învățământ din Comuna Vârteșcoiu este de aproximativ 10% din totalul populației.

Începuturile şcolii din comuna Vîrteșcoiu se afla in a doua jumatate a secolului al XIX-lea. Școala din comuna Vârteșcoiu a luat ființă în anul 1870, iar primul învățător  a fost I.N. Chirițescu așadar școala  din comună are o vechime de 145 de ani. În 1905-1906 a fost ridicat localul de școală din Vârteșcoi-Rotărești astăzi spațiu de depozitare al școlii. Din aceeași perioadă de început de secol  XX datează și localul de școală din Beciu. Localurile Școlii Gimnaziale Vârteșcoiu și ale structurilor sale, Grădinița cu program normal Vârteșcoiu, Școala Gimnazială Faraoanele au fost ridicate în anii 50-60 ai secolului trecut. În prezent Școala Gimnazială Faraoanele este în curs de reabilitare având ca termen de finalizare a proiectului luna noiembrie 2015; Școala Gimnazială Vîrteșcoiu a fost reabilitată lucrarea a fost recepționată in decembrie 2013.

Resurse umane

 • Elevi

În şcoală sunt instruiţi şi educaţi 340 elevi provenind din comună, repartizaţi în 3 grupe la grădiniță, 9 clase la ciclul primar din care 3 simultane și 6 simple şi în 8 clase la ciclul gimnazial.

În ultimii ani numărul de elevi este, din păcate, în scădere.

Rata abandonului şcolar: 0,02%.

Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune: 84%

Promovabilitatea la Evaluările Naţionale: 36%

 • Cadre didactice

Şcoala are în încadrare 27 de cadre didactice, dintre care 18 sunt titulare, 8 sunt suplinitoare calificate  și  1 suplinitor necalificat.

Din cele 27 de cadre didactice , 11 cadre didactice au gradul didactic I, 4 au gradul didactic  II,  9 au gradul didactic definitiv  și  2  sunt debutanți.

 • Personal didactic auxiliar

Este format dintr-un secretar  care are şi o jumătate de normă de contabil.

 • Personal nedidactic

Activitatea de administraţie este asigurată de 2 îngrijitori cu normă întreagă, 3 îngrijitori cu jumătate de normă , 1 fochist care are şi atribuţii de şofer pentru microbuzul şcolar  și 1 muncitor de întreţinere .

 • Resurse materiale

Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară într-un local renovat în anii 2012 -2013, dat în folosinţă în anul 2014, format din 5 săli de clasă,  1 cabinet de informatică, bibliotecă cu sală de lectură, cancelarie, spațiu lapte și corn, grupuri sanitare pentru fete, băieți, cadre, persoane cu dizabilități şi birou secretariat/contabilitate/director. Structurile şcolii se află în situaţii diferite: Grădinița Vîrteșcoiu se află în proces de avizare sanitară în vreme ce Şcoala primară şi  grădiniţa  Beciu funcţionează într-un spaţiu inadecvat fără a avea toate dotările necesare avizării sanitare ca şi Şcoala Gimnazială şi Grădiniţa de la Faraoanele care funcţionează încă din 2007 în condiţii improprii, localul principal aflându-se în reabilitare.

Şcoala este prevăzută cu apă curentă, canalizare, încălzire centrală, iluminat natural şi artificial.

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou, modern, iar procesul de predare-învăţare se desfăşoară prin folosirea unui bogat material didactic, a 35 de calculatoare( laboratorul de informatică de la Faraoanele este în conservare), 3 copiatoare, videoproiector cu ecran,  5 imprimante.

Şcoala este dotată cu  telefon, fax,internet, Wirless.

Sursele de finanţare ale şcolii sunt: Ministerul Educației Naționale ,Consiliul Local Vîrteșcoiu și obținerea de  venituri extrabugetare realizate din  arendarea terenului agricol.

 1. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV
 • Mediul de provenienţă a elevilor: elevii provin din familii cu pregătire medie şi predomină familiile defavorizate.
 • Calitatea personalului didactic: calificat 99% .
 • Relaţii interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare.
 • Comunicarea, circulaţia informaţiei: în şcoală există o bună comunicare între elevi, cadre didactice, părinţi, director, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, precum şi o bună circulaţie a informaţiei în ambele sensuri.
 • Ambianţa din unitatea şcolară: în şcoală domină o atmosferă de lucru, caracterizată prin implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc.
 1. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

Se caracterizează printr-un ansamblu de trăsături având ca valori dominante cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament faţă de profesie, entuziasm şi dorinţa de afirmare.

Sunt însă şi cazuri de  individualism, competiţie, rutină, conservatorism şi automulţumire.

Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic.

În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

Directorul şcolii colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

 1. ANALIZA PEST
 2. Factori Politico-Legali
 3. a) Legislaţia muncii:
 • permite angajarea de către şcoala a personalului calificat şi a specialiştilor pentru compartimentele deficitare ;
 • nu permite eliberarea din funcţie a cadrelor didactice cu performanţe scăzute .
 1. b) Activitatea partidelor politice
 • toate partidele politice promovează măsuri și politici educaţionale menite să continue dezvoltarea și modernizarea sistemului ;
 • lipsa de continuitate a măsurilor de reformă datorată alternanţei partidelor la guvernare.
 • stimularea creşterii natalităţii prin facilităţile acordate mamelor pentru creşterea copiilor.
 1. c) Activitatea de lobby
 • părinţii reprezintă un factor important în prezentarea realizărilor şcolii şi a performanţelor instructive-educative
 • cadrele didactice din învăţământul primar colaborează cu grădiniţele din vecinătatea şcolii prezentând principalele realizări în activitatea instructiv-educativă şi performanţele obţinute de elevi.

 

B.Factori econimici

 1. a) Activitatea economică
 • reducerea activităţii economice a unor mari întreprinderi influenţează bugetele familiilor cu copii;
 • apariţia unor firme private cu productivitate bună oferă oprtunităţi de sponsorizare a şcolii;
 1. b) Politica monetară şi valutară
 • fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valorile de referinţă afecteză contractele de achiziţii pe termen mediu şi lung.

 

 

 1. c) Politica bugetară
 • la nivel local politica bugetară este favorabilă şcolii, asigurându-se sursele financiare necesare asigurării în condiţii decente pentru desfăşurarea procesului instructive-educativ.
 1. d) Venitul disponibil al familiei
 • scăderea veniturilor familiei generează demotivarea elevilor.

 

 1. Factori socio-culturali

 a)Atitudinea faţă de muncă:

 • atitudine pozitivă faţă de muncă a majorităţii elevilor și părinţilor.
 1. b) Rata natalităţii:
 • scăderea anuală a numărului de copii din circumscripţia şcolara crează probleme de încadrare cu personalul didactic.
 1. c) Nivelul educaţional
 • majoritatea elevilor provin din familii cu pregatire medie și sub medie
 1. d) Probleme etnice
 • în comunitate coexistă armonios populaţii de etnii diferite.

  e)Atitudine faţă de religie

 • coexistenţa paşnică între indivizi apaţinând diferitelor religii.

 

 1. Factori tehnologici

a)Dotarea, baza materială

 • clădire renovată(2014), funcţională, cu toate dotările şi utilităţile necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ.
 • acces la Internet şi televiziune prin cablu.

 

 

 1. ANALIZA SWOT
 2. CURRICULUM
PUNCTE TARIv Şcoala dispune de documente curriculare oficiale: planuri-cadru, programe şcolare, metodologii de aplicare a programelor, ghiduri şi standarde de evaluare.v Curriculum la decizia şcolii diversificat,care ţine cont  de dorinţele eleviilor, baza materiala şi încadrare ;

v Preocupari în direcţia predării cunoştinţelor prin introducerea softului educaţional ;

v Surse informaţionale bogate : manuale , auxiliare didactice, paraşcolare, bibliotecă, internet, televiziune prin cablu;

PUNCTE SLABEv  Oferta CDŞ a Şcolii nu satisface în totalitate nevoile educaţionale ale elevilor şi nu constituie întotdeauna o activitate atractivă pentru aceştia.
OPORTUNITATIv  Majoritatea părinţilor colaborează cu cadrele didactice în vederea procurării de auxiliare şi paraşcolare.v  Oferta mare de auxiliare didactice permite o selecţie riguroasă în vederea achiziţionării

v  Creşterea exigenţei părinţilor faţă de serviciile pe care le oferă şcoala, disponibilitatea acestora la colaborare

AMENINTARIv  Nu toţi elevii au posibilitatea să-ţi procure auxiliare şcolare;v  Existenţa unor necorelaţii între programele şcolare de la învăţământul primar cu cele de la învăţământul gimnazial;

v  Starea fizică precară a manualelor la unele obiecte.

II.RESURSE UMANE

PUNCTE  TARIv   Personal didactic titular calificat, majoritatea cu gradul didactic II si I;v   Personal didactic auxiliar bine pregatit la toate compartimentele;

v   Personal nedidactic constiincios si disciplinat;

v   Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare pe o tematica diversă;

v  Cadrele didactice au abilităţi în domeniul IT şi preocupări pentru predarea lecţiilor asistată pe calculator.

PUNCTE SLABEv  Conservatorism în utilizarea metodelor activ-participative de predare-învăţare-evaluare la ciclul gimnazial;v  Valorificarea insuficientă a datelor obţinute în urma monitorizării şi controlului activităţii didactice

v  Numarul redus al elevilor capabili de performanta

OPORTUNITĂŢIv  Legislaţia muncii permite angajarea de către şcoală a personalului calificat pentru compartimentele deficitare;v  Părinţi care solicită şi manifestă interes pentru o pregătire de calitate;

v  Număr mare de solicitări de înmatriculare din alte sectoare ale municipiului;

v  Alocarea unei sume importante de la bugetul de stat pentru formarea continuă a cadrelor didactice.

AMENINŢĂRIv Fluctuaţia personalului didactic suplinitor;v Scăderea numărului de copii din circumscripţie creaza probleme de încadrare cu personalul didactic.

v Creşterea numărului de elevi proveniţi din familii monoparentale sau din familii emigrate în ţările UE;

v Lipsa de timp a părinţilor conduce la o slabă implicare a familiei în viaţa şcolii.

 

III. RESURSE MARTERIALE

PUNCTE TARIv  Şcoala dispune de un local nou, spaţios, amenajat cu toate utilităţile necesare;v  Şcoala deţine autorizaţie de funcţionare;

v  Baza materială bună în continuă modernizare;

v  Realizarea de venituri extrabugetare din închirieri de spaţii, donaţii şi sponsorizări;

v  Şcoala dispune de o bază didactică bună, înnoita permanent prin eforturi proprii, de manuale, auxiliare didactice, parascolare;

v  Conectarea la Internet si la televiziune prin cablu;

Menţinerea stării de funcţionare prin activităţi de întreţinere şi reparaţii periodice.

PUNCTE SLABEv Lipsa unei evidenţe si a unui control în vederea recuperării pagubelor realizate de către elevi;v Unele cadre didactice nu îşi asumă responsabilitatea gestionării şi întreţinerii bunurilor din sala de clasă;

v Lipsa unui proiect cu finanţare externă;

v Utilizarea incorectă a utilităţilor de către elevi.

 

OPORTUNITĂŢIv  Descentralizarea finanţării şi autonomia instituţională permit o gestionare mai eficientă a fondurilor;v  Sprijin din partea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor pentru rezolvarea problemelor materiale curente

v  Solicitările de închiriere a spaţiilor şcolare în condiţii avantajoase pentru şcoală;

v  Alocarea de catre Primarie a fondurilor financiare necesare în vederea asigurării de condiţii materiale decente;

v  Programe naţionale de dotări cu material didactic pentru laboratoare şi sala de sport şi cu carte şcolară pentru bibliotecă.

AMENINTARIv    Fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valutele de referinţă afecteaza contractile de achiziţii pe termen mediu si lung;v    Bugetul limitat al comunităţii locale faţă de nevoile şcolii.

 

IV.RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT

PUNCTE TARIv   Colaborarea cu Primaria, Politia , Inspectoratul Teritorial de Muncă, Grupul de pompieri;v   Colaborare bună cu preoţii Bisericii Sf.Cv.Parascheva;

v   Relaţii de parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor;

 

PUNCTE SLABEv    Număr mic de proiecte de parteneriat cu şcoli din municipiu şi din ţară;v    Inconsecvenţa în promovarea imaginii şcolii în comunitate.
OPORTUNITĂŢIv   Paletă largă de oferte pentru proiectele de parteneriat;v   Asistenţă de specialitate în realizarea de proiecte de parteneriat;

v   Lobby din partea părinţilor privind realizările şi performanţele şcolii;

v   Deschiderea spre colaborare a instituţiilor şi organizaţiilor din comunitatea locală.

AMENINŢĂRIv  Timpul limitat al părinţilor conduce la o slabă implicare a acestora în viaţa şcolii;v  Perceperea eronată de către o parte a comunităţii a problematicii  vaste din activitatea şcolii.

 

 

 

III. MISIUNEA

Şcoala Gimnazială Vîrteșcoiu este o şcoală centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi extinderea serviciilor şcolii pentru comunitate. Climatul educaţional al şcolii este bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecarui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie.

 

 

 

 

 1. ŢINTE STRATEGICE
 2. Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;
 3. Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;
 4. Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare.
 5. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii, dezvoltarea acestuia prin accesarea de surse extrabugetare inclusiv fonduri UE.
 6. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională.

 

 

 

 

 1. OPŢIUNI STRATEGICE
 Ţinta strategică OPŢIUNEA STRATEGICĂ
Opţiunea cuurriculară Opţiunea financiară a dotărilor materiale Opţiunea investiţiei în resursa umană Opţiunea relaţiilor comunitare
1.Diversificarea curriculum-ului la Decizia Şcolii prin consulatarea elevilor şi a părinţilor şi cuprinderea tuturor elevilor într-o formă de educaţie extracurriculară -Aplicare de chestionare elevilor şi părinţilor;-Creşterea atractivităţii  si aplicabilităşii opţionalelor;-Activităţi extracurriculare complementare. -Achiziţionarea materialelor necesare prevăzute în programele disciplinelor opţionale;-Identificarea surselor de finanţare;-Folosirea eficientă a dotărilor existente.

 

-Stimularea materială a cadrelor didactice care realizează discipline opţionale şi activităţi extracurriculare de calitate; -Extinderea parteneriatului cu părinţii şi implicarea acestora în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;-Extinderea parteneriatului cu instituţii şi ONG-uri
2.Încadrare cu personal didactic cu înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă. -Eficientizarea procesului de predare-învăţare prin utilizarea metodelor activ-participative;-valorificarea oportunităţilor oferite de paleta largă de cursuri de formare. -Asigurarea sumelor necesare pentru perfecţionare cu plata de la bugetul local;-Mărirea numărului de calculatoare pentru folosirea sistemului elecronic informatizat;-Consultarea cadrelor didactice în vederea completării materialului didactic. -participarea la programe de formare în specialitatea cadrelor didactice de la gimnaziu;-perfecţionareea cadrelor didactice în problematica managementului clasei;-elaborarea de materiale şi ghiduri metodice în comisiile de specializare. -Colaborarea cu Casa Corpului Didactic pentru participarea la cursuri de formare în specialitate şi metodica pregătirii specialităţii;
3.Prevenirea eşecului şcolar , creşterea performanţelor elevilor supradotaţi şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare; -Realizarea învăţământului diferenţiat pentru asigurarea incluziunii copiilor  cu CES şi prevenirea eşecului şcolar ;-Creşterea aportului disciplinelor opţionale la asigurarea pregătiri de bază a elevilor ;-Realizarea de programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă. -Folosirea eficientă a materialului didactic şi a mijloacelor  de învăţământ din dotare;-Asigurarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea de noi mijloace de învăţământ şi material didactic ; -Motivarea şi stimularea materială a cadrelor didactice  ai căror elevi obţin rezultate le competiţiile naţionale. -Transmiterea către licee şi şcolile profesionale a fișei caracterizare psihopedagogică  a absolvenţilor ;-Activităţi de parteneriat cu licee şi scoli profesionale vederea cuprinderii tuturor absolvenţilor clasei a VIII-a într-o formă de învăţământ
4.Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţi patrimoniului şcolii -Tematica orelor educative va cuprinde aspecte ce ţin de păstrarea şi întreţinerea bazei materiale a şcolii;-Includerea în cadrul lecţiilor a elementelor educative de păstrare şi întreţinere a bazei materiale a şcolii ; -Proiecte de buget fundamentate care să acopere cheltuielile de întreţinere şi reparaţii;-Realizarea unei execuţii bugetare echilibrate;-procurarea de fonduri extrabugetare;

-Realizarea programului de achiziţii de bunuri şi servicii  în condiţiile legii;

-Aplicarea prevederilor regulamentului şcolar pentru recuperarea pagubelor produse de elevi.

-asumarea răspunderii personalului didactic privind păstrarea patrimoniului şcolii;-Implicarea membrilor consiliului de administraţie în gestionarea bunurilor şi recuperarea pagubelor;-Instituirea unui premiu în bani pentru motivarea elevilor şi cadrelor didactice privind păstrarea bunurilor materiale ale şcolii. -Colaborarea cu comitetele de părinţi ale claselor;-Implicarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor în identificarea de noi surse de finanţare.
5. Promovarea imaginii şcolii în comunitate -Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în popularizarea rezultatelor şcolii în rândul părinţilor;-Se vor edita pliante şi afişe care vor cuprinde informaţii despre realizările şcolii;-Se va asigura informarea comunităţii locale prin intermediul mass-media locală;

-Realizarea de parteneriate pentru desfăşurarea de activităţi culturale în comunitate.

-Identificarea de resurse extrabugetare pentru realizarea materialelor promoţionale;-Asigurarea logisticii necesare pentru desfăşurarea activităţilor de mediatizare şi diseminarea a informaţiilor;-Proiectul de buget va prevedea fonduri pentru premierea elevilor şi formaţiilor câştigătoare. -Popularizarae prin mass-media a factorilor implicaţi în activităţile de parteneriat;-Motivarea participanţilor prin acordarea de premii. -Implicarea părinţilor în acţiuni de promovare a imaginiii şcolii;-Realizarea unor activităţi extracurriculare în parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor.

 

 

 1. REZULTATE AŞTEPTATE

 

A). CURRICULUM

 1. Oferta de discipline opţionale satisface cerinţele elevilor şi părinţilor în procent de peste 90%.
 2. Gama largă de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea ca fiecare elev să desfăşoare cel puţin un tip de activitate în afara programului de şcoală.

 

B). RESURSE UMANE

 1. 80% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi diferenţiate pe particularităţi de vârstă şi individuale ale fiecărui elev;
 2. 40% din numărul cadrelor didactice care predau la gimnaziu vor efectua cel puţin un stagiu de formare în specialitate, metodica predării specialităţii sau metode de a asigura managementul eficient al clasei.

 

 

 

C). RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE

 1. Spaţiul şcolar funcţional la standarde ridicate de curăţenie şi igienă;
 2. Reducerea cu cel puţin 50% a pagubelor produse de elevi în unitatea şcolară.
 3. Fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în cadrul programelor naţionale sau internaţionale.

 

D).RELAŢII COMUNITARE

 1. Creşterea cu 30% a numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu unităţile şcolare din municipiu şi judeţ;
 2. Încheierea a cel puţin 3 convenţii de parteneriat cu ONG-urile locale pentru derularea de proiecte pe diferite componente educaţionale.

 

 1. PROGRAME DE DEZVOLTARE

 

Nr. Crt. Domeniul funcţional Obiective propuse 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
1.        CURRRICULUM ŞI VIAŢA ŞCOLARĂ Realizarea şi aplicarea unui chestionar pentru cunoaşterea intereselor elevilor şi părinţilor pentru disciplinele opţionale;          
Elaborarea programelor pentru disciplinele opţionale alese de elevi;
Proiectarea activităţilor extracurriculare şi cuprinderea tuturor elevilor într-o formă de activitate nonformală.
2.        RESURSE UMANE Participarea cadrelor didactice  la programe de formare;
Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare şi asigurarea educaţiei de bază pentru toţi elevii;
Perfecţionarea cadrelor didactice privind managementul clasei;
Implicarea cadrelor didactice în activităţi de cercetare pedagogică în vederea elaborării de materiale metodice şi instrumente de activitate didactică (fişe, teste);
Perfecţionarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi creşterea numărului de lecţii în Sistemul Educaţional Informatizat.
3.        RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ;
Asigurarea finanţării pentru activităţi de întreţinere şi dezvoltare a patrimoniului;
Procurarea de fonduri extrabugetare pentru achiziţionarea de materiale şi pentru acordarea de stimulente materiale şi premii pentru performanţe şcolare şi didactice.
Creşterea funcţionalităţii platformei SEI;
Gestionarea de către învăţători, diriginţi şi comitetele de părinţi ale claselor a patrimoniului din sălile de clasă;
Identificarea de programe de finanţare externă şi scrierea de proiecte.
4.        RELAŢII COMUNITARE Realizarea unui proiect de parteneriat cu Muzeul Unirii din Focsani
Constituirea Asociatiei parintilor cu personalitate juridica in vederea atragerii de fonduri extrabugetare din donatii, sponsorizari si redirectionarea impozitului pe profit 20% si a impozitului pe salariu 2%.
Realizarea unui parteneriat cu unitatea de pompieri Focsani in vederea desfasurarii unei activitati in saptamana Scoala altfel
Realizarea unui parteneriat cu Bisericile din Comuna VirtescoiuRealizarea unui  parteneriat  Scoala-Primarie-Politie-Asociatia de parinti privind securitatea elevilor in scoalaRealizarea unui parteneriat cu Politia si Serviciul de Asistenta sociala din Primarie privind reducerea absenteismului si prevenirea abandonului scolar

 

 

 

 

 

 

 

 • MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

 

 1. MONITORIZAREA INTERNĂ
NR. ACŢIUNEA RESPONSABIL PARTENERI TERMEN ÎNREGISTARREA REZULTATELOR INSTRUMENTE INDICATORI
1. Elaborarea şi afişarea proiectului de dezvoltare instituţională Director -şefii comisiilor şi catedrelor;-comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii Sept 2014 -produsul final -fişă de apreciere -criteriile de realizare a PDI
2. Curriculum la Decizia Şcolii: proiectare şi aplicare Director . -şefii comisiilor şi catedrelor; 2014-2015 -proiect CDŞ -fişe de evaluare -standardele de evaluare
3. Înscrierea la cursuri de formare Director -responsabil de formare continuă Pe parcursul derulării proiectului -în baza de date a școlii -liste de prezenţă la cursuri. -număr de cadre didactice inscrise.
4. Starea de funcţionalitate a clădirii director -învăţători, diriginţi, elevi, personal administrativ -săptămânal -registrul de evidenţă a reparaţiilor -analize, rapoarte Volumul cheltuielilor pentru reparaţii curente.
5. Proiecte de parteneriat în derulare sau în pregătire Director -responsabil cu proiecte şi programe educaţionale şi cadrele didactice -lunar -în baza de date a şcolii -analize, fişe de evaluare -număr proiecte
6. Imaginea şcolii reflectată în mass-media Director -responsabil cu promovarea imaginii şcolii -săptămânal -în baza de date a școlii -situaţii statistice

 

 

 

 

 

 1. MONITORIZARE EXTERNĂ – Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEN.

 

 1. EVALUARE INTERNĂ
NR. ACŢIUNEA RESPONSABIL PARTENERI TERMEN ÎNREGISTAREA REZULTATELOR INSTRUMENTE INDICATORI
1. Disciplinele opţionale realizate în urma chestionării elevilor şi părinţilor Director -comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii , şefii comisiilor şi catedrelor -la finalul acţiunii -în baza de date a şcolii -chestionare, fişe de apreciere, fişe de analiză a documentelor -descriptori de performanţă, număr persoane chestionate, număr discipline opţionale realizate
2. Creşterea calităţii procesului de predare învăţare reflectată în rezultatele elevilor Director -comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii , şefii comisiilor şi catedrelor -semestrial -în baza de date a şcolii -analize, statistici -numărul cadrelor didactice formate, numărul elevilor promovaţi, mediocri şi cu rezultate de performanţă
3. Situaţia spaţiilor de învăţământ şi a clădirilor şcolare Director -comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii -semestrial -în baza de date a şcolii -analize, rapoarte -creşterea/scăderea cheltuielilor de întreţinere
4. Proiecte de parteneriat realizate Director -responsabil cu proiecte şi programe educaţionale. -semestrial -în baza de date a şcolii -analize -Numărul de proiecte de parteneriat aprobate
5. Realizări ale şcolii reflectate în mass media locală şi naţională Director -responsabil cu promovarea şcolii -lunar -în baza de date a şcolii -statistici, rapoarte -numărul de apariţii pozitive în mass-media

 

 

4.EVALUARE EXTERNĂ

 

Va fi realizată de reprezentanţii ISJ ,MEN

 

PLAN OPERAŢIONAL

DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALA

AN ŞCOLAR 2014-2015

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII
TINTĂ STRATEGICĂ: CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN CONSULTAREA ELEVILOR ŞI PĂRINŢILOR
ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ BUGET ŞI SURSE DE FINANŢARE
1.Aplicarea de chestionare părinţilor şi elevilor referitoare la oferta de discipline opţionale din anul şcolar trecut şi propuneri pentru anul şcolar în curs -realizarea unui CDŞ care să ţină seama şi de propunerile elevilor şi părinţilor. Oct. 2014 -director .-învăţători-diriginţi -elevi-părinţi-cadre didactice

-chestionare

-cel puţin 4 propuneri vor fi incluse în CDŞ -bugetul şcolii are asigurate sumele necesare pentru perfecţionare cu plata de la bugetul local.
2.Prelucrearea datelor oferite de chestionare, prezentarea proiectului CDŞ în Consiliul profesoral, în şedinţele cu părinţii şi în orele de dirigenţie -proiect CDŞ unanim apreciat de către elevi, părinţi şi  cadre didactice. Nov.. 2014 -director -baza de date-învăţători-diriginţi -proiectul CDŞ va fi aprobat cu peste 90% din voturi
3. Testarea opţiunilor elevilor privind CDŞ 2015-2016 -paleta largă a disciplinelor opţionale oferă elevilor posibilitatea alegerii opţionalului dorit Ian. 2015 -director-învăţători-diriginţi -tabele nominale cu opţiuni -toţi elevii vor opta pentru minium un opţional din oferta CDŞ

 

 

PROGRAMUL DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE
TINTĂ STRATEGICĂ: ÎNCADRAREA CU PERSONA DIDACTIC CU O ÎNALTĂ PREGĂTIRE ŞTIINŢIFICĂ SI METODICĂ, RECEPTIV LA NOU ŞI INTERESAT DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ
ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ BUGET ŞI SURSE DE FINANŢARE
1. Identificarea cadrelor didactice care nu au participat la cursuri de perfecţionare în specialitate şi metodica predării. -existenţa în colectiv de cadre didactice care nu au participat la perfecţionare în ultimii 5 ani Sept 2014 -director-responsabil cu formarea continua cadre didactice -50% dintre profesori optează pentru participarea la un curs de formare -bugetul şcolii are asigurate sumele necesare pentru perfecţionare cu plata de la bugetul local.
2.Informarea cadrelor didactice cu oferta de formare a CCD. -cadre didactice care îşi manifestă interesul de  participa la perfecţionare. Oct. 2014 -director-responsabil cu formarea continua Cadre didactice -50% dintre profesori îndeplinesc condiţiile de  participare la formare
3.Participarea cadrelor didactice la activităţi de formare continuă -40% dintre profesori vor participa la un stagiu de formare în specialitate Ian.-iun. 2015 -director Cadre didactice -toate cadrele înscrise vor absolvi stagiul de formare

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL DE ASIGURARE A PREGĂTIRII DE BAZĂ A ELEVILOR  ŞI DE CREŞTERE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE
TINTĂ STRATEGICĂ:PREVENIREA EŞECULUI ŞCOLAR, CREŞTEREA PERFORMANŢELOR ELEVILOR SUPRADOTAŢI ŞI INCLUDEREA TUTUROR ELEVILOR ÎNTR-O FORMĂ SUPERIOARĂ DE ŞCOLARIZARE
ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ BUGET ŞI SURSE DE FINANŢARE
1.Aplicarea diferenţiată a sarcinilor de lucru pentru elevii cu probleme în învăţare, elaborarea şi realizarea planului de intervenţie personalizat, precum şi a curriculum-ului adaptat. -promovarea reală a tuturor elevilor Iun 2015 -director adj.-şefi comisii şi cadre metodice -elevi-părinţi-cadre didactice -scăderea cu 50% a numărului de corigenţi
2.Organizarea, planificarea şi realizarea pregătirii pentru performanţă -elevi foarte bine pregătiţi, capabili să obţină rezultate de performanţă la concursurile şi olimpiadele şcolare, inclusiv o calificare la faza naţională iun. 2015 -director adj.-şefi comisii şi cadre metodice -elevi-părinţi-cadre didactice -creşterea cu 25% a numărului de premii -performanţe apreciate cu premii în bani din  fondul de premiere.

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL DE REPARAŢII ŞI ACHIZIŢII
TINTĂ STRATEGICĂ: GESTIONAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI MENŢINEREA FUNCŢIONALITĂŢII PATRIMONIULUI ŞCOLII
ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ BUGET ŞI SURSE DE FINANŢARE
1.Gestionarea şi întreţinerea patrimoniului din clase -ambient şcolar igienic şi plăcut 2014-2015 -învăţători-diriginţi -elevi-părinţi-personal administrativ -scăderea cu 50% a pagubelor realizate de către elevi -Consiliul Reprezentativ al Părinţilor
4. Zugrăvirea sălilor de clasă, a holurilor şi grupurilor sanitare -crearea de condiţii igienice în spaţiul şcolar Aug.2015 -director -consiliul local-personal adm. -mediu ambiant igienic şi estetic -consiliul local
6. Finalizarea proiectului de reabilitare a localului structurii Faraoanele Desfăşurarea activităţii celor 135 de elevi in condiţii normale 2014-2015 -director -consiliul local -recepționarea lucrării și desfășurarea cursurilor in anul 2015-2016 in localul renovat -consiliul local-programul “Regio”

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL DE INCLUDERE A ŞCOLII ÎN CIRCUITUL DE VALORI  LOCALE , NAŢIONALE, EUROPENE
ŢINTĂ STRATEGICĂ: PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN COMUNITATE
ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ BUGET ŞI SURSE DE FINANŢARE
1. Dezvoltarea de relaţii de parteneriat cu instituţii din comună -integrarea activităţilor elevilor şi cadrelor didactice în viaţa spirituală a comunităţii Sem I -consilier proiecte şi programe educative -elevi-părinţi-cadre didactice -creşterea cu 15% a numărului de proiecte de parteneriat
2. Popularizarea prin intermediul mass-media a factorior implicaţi în activităţi de parteneriat -comunitatea face cunoştiinţă cu realităţile şi preocupările şcolii 2014-2015 -consilier proiecte şi programe educative -elevi-părinţi-cadre didactice -minimum o apariţie pe lună în mass media locală
3. Implicarrea părinţilor în acţiuni de promovare a imaginii şcolii, realizarea de serbări, carnavaluri, tombole -dezvoltarea relaţiei şcoală-familie Sem II – -consilier proiecte şi programe educative -elevi-părinţi-cadre didactice -organizarea unor activităţi lunare -bugetul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor
5. Realizarea unor relaţii de parteneriat cu şcoli din judeţ – schimb util de cunoştinţe şi experienţă Mai 2015 -director -elevi-părinţi-cadre didactice -2 întâlniri sportive-un spectacol literar muzical-100 de participanţi -bugetul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

 

DIRECTOR,  PROF.Partenie Mihaela

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s