Regulament de ordine interioară

 

REGULAMENT  DE  ORDINE  INTERIOARĂ

 

DISPOZITII GENERALE

Art. 1  Scoala Gimnazială Vîrteşcoiu îşi  desfăşoară activitatea potrivit prevederilor Legii nr.1/2011,republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  cu Legea nr.1/2011 privind Statutul personalului didactic , cu modificările şi completarile ulterioare,şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 2014 şi a altor ordine şi dispozitii elaborate de organele ierarhic superioare.

Art.2 Scoala Gimnazială Vîrteşcoiu, funcţionează în anul şcolar 2014/2015 în două schimburi după

următorul program : clasele P-IV-orele 8,00-12,20,iar clasele V-VIII –orele 12,30-17,50;.

Art.3  Scoala Gimnazială Faraoanele  funcţionează în anul şcolar 2014/2015 în două schimburi după

următorul program : clasele P-IV-orele 8,00-12,20,iar clasele V-VIII –orele 12,30-17,50;

Art.4 Scoala Primara Beciu  funcţionează în anul şcolar 2014/2015 după următorul program:

8.00- 13,00-clasele I-III

Art.5.Grădinița Vîrteşcoiu funcţionează în anul şcolar 2014/2015 după următorul program:

8.00- 13.00.

Art.6.Grădinița Faraoanele funcţionează în anul şcolar 2014/2015 după următorul program:

8.00- 13.00.

Art.7.Grădinița  Beciu functioneaza in anul scolar 2014/2015 dupa urmatorul program:

8.00- 13.00.

Art. 8. Conducerea şcolii este asigurată de directorul şcolii, funcţie ocupată conform art.257 al.1 din  Legea 1/2011, şi care are atribuţiile prevăzute la art.97.al.2 din legea 1/2011  şi la Titlul III, cap 3  din R.O.F.U.I.P  nr. 5115/15.12.2014.

Art.9. Salariaţii unităţii trebuie să respecte acest regulament şi, în caz de nevoie, să apere în mod argumentat interesele şcolii.
Art.10. Relaţiile dintre salariaţi se stabilesc astfel:
a) relaţiile ierarhice, pe verticală:
– cadre didactice, responsabil catedră, director;
– personal didactic auxiliar şi nedidactic,director.
b) relaţii de colaborare, pe orizontală, între membrii comisiei metodice şi între diferitele compartimente.
Art.11. Relaţiile dintre salariaţii unităţii şcolare se bazează pe respect reciproc, lipsa oricărei forme de discriminare, consensualism, bună credinţă, informare şi consultare.

 

CAPITOLUL I.   DIRECTORUL

Art. 1 in exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:

 1. este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
 2. organizează întreaga activitate educaţională;
 3. organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;
 4. asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor şi elevilor;
 5. asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ;
 6. asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi local;
 7. coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de învăţământ;
 8. asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;
 9. prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de administraţie, este prezentat în faţa Consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar.

Art.2 în exercitarea funcţiei de ordonator de credite directorul are următoarele atribuţii:

 1. propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară,
 2. răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ
 3. se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
 4. răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.

Art.3 în exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:

 1. angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
 2. întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate, precum şi de selecţia personalului nedidactic;
 3. propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului;
 4. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi de alte acte normative elaborate de MECS.

Art.4 Alte atribuţii ale directorului sunt:

 1. propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliului de administraţie;
 2. coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;
 3. coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al învăţământului din Romania (SIIIR);
 4. propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
 5. coordonează efectuarea anuală a recensământului copiilor/elevilor din circumscripţia şcolară, în cazul unităţilor de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial;
 6. stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administraţie;
 7. elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
 8. numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;
 9. numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;
 10. numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care aparţin de unitatea de învăţământ cu personalitate juridică, din rândul cadrelor didactice – de regulă, titulare – care îşi desfăşoară activitatea în structurile respective;
 11. stabileşte, prin decizie, componenţa catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie;
 12. coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de administraţie;
 13. aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; atribuţiile acestora sunt precizate în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
 14. propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Calendarul activităţilor educative al unităţii de învăţământ;
 15. aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;
 16. aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii consiliului de administraţie;
 17. elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie;
 18. asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
 19. controlează, cu sprijinul şefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;
 20. monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
 21. monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii de învăţământ;
 22. aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare, a şefilor de catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 23. consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale personalului didactic de predare şi instruire practică, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru;
 24. îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce;
 25. numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ;
 26. asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare:
 27. aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
 28. b) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ.
 • Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile.
 • Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.
 • In lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al Consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinara şi se sancţionează conform legii.

Art. 5  în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile Art. 1, directorul emite decizii şi note de serviciu.

Art. 6  Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi prezidează şedinţele acestuia.

Art. 6 (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de prezentul regulament şi de contractul colectiv de muncă aplicabil.

 • Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general.


  CAPITOLUL  I I .  ORGANIZAREA SI CONDUCEREA SCOLII

 

Art.1. Conducerea şcolii este asigurată de organe de decizie: Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie, Direcţiune; de organe de lucru: comisii de catedră, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, consiliile profesorilor claselor, comisii pe probleme.   Organigrama şcolii care se aprobă în fiecare an de către Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de administraţie este anexă la prezentul regulament.
Aceste organe îşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri de muncă anuale şi semestriale supuse aprobării Consiliului de administraţie.
Art.2. Fiecare comisie va avea o mapă care va conţine: dosarul de procese-verbale, structura comisiei, regulamentul de funcţionare al comisiei şi alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. Mapa este administrată de responsabilul comisiei şi va fi păstrată la direcţiune.
Art.3. Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă vor consemna ordinea de zi, absenţele, hotărârile adoptate. Vor fi semnate de cei prezenţi, iar cei absenţi vor semna ulterior de luare la cunoştinţă.
II.1. Organe de decizie


II.1.1. Consiliul profesoral
Art.4. Consiliul profesoral funcţionează conform prevederilor Regulamenului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – 2014 şi are următoarele atribuţii:

 1. a) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară;
 2. b) dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a şcolii;
 3. c) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora ;
 4. d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, dacă este cazul, componenţa acestuia;
 5. e) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ;

f)validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare învăţător/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;

 1. g) numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;
 2. h) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale în vigoare, ale prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
 3. i) decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;
 4. j) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;
 5. k) validează notele la purtare mai mici de 7, precum si calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele P-IV;
 6. l) validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;oferta şcolii pentru anul şcolar următor va fi întocmită şi prezentată elevilor şi părinţilor , pâna la sfărşitul lunii februarie a anului şcolar în curs ;elevii şi părinţii îşi vor exprima în scris ,la secretariatul şcolii ,opţiunile lor ,până în luna aprilie a anului şcolar în curs ;
 7. m) avizează proiectul planului de şcolarizare;
 8. n) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de predare, care solicită acordarea salariului de merit, a gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta.

Art 6. Secretarul Consiliului profesoral, un membru al acestuia, este numit prin decizie de director şi redactează lizibil şi inteligibil procesele – verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.
II.1.2. Consiliul de administraţie

 

Art.7  Consiliul de administraţie al şcolii este compus din 9  membri,între care :

– directorul  ;

– 3 cadre didactice;

– primarul;

-2 reprezentanti ai Consiliului Local Vîrteşcoiu;

-2 reprezentanţi ai părinţilor;

– liderul de sindicat  – cu statut de observator, fără drept de vot .

Art 8. Secretarul Consiliului de administraţie , un membru al acestuia, este numit prin decizie de director şi redactează lizibil şi inteligibil procesele – verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie.

Art 9. Competentele Consiliului de administraţie sunt :

 • asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare ,ale actelor normative emise de M.E.C.S şi ale deciziilor inspectorului şcolar general;
 • aprobă planul de dezvoltare şcolară, după dezbaterea şi avizarea sa în Consiliul profesoral ;
 • aprobă regulamentul intern al şcolii ,după ce a fost dezbătut în Consiliul profesoral şi în comisia paritară ;
 • elaborează prin consultare cu sidicatul , fişele şi criteriile de evaluare specifice şcolii ,pentru personalul nedidactic ,în vederea acordării  calificativelor primelor lunare şi salariilor de merit ;
 • elaborează /aprobă criteriile de  acordare a  calificativelor anuale pentru întregul personalul salariat;
 • elaborează/aprobă criteriile de acordare a burselor pentru elevi şi a ajutoarelor materiale pentru aceştia;
 • aprobă planul anual de şcolarizare , statul de funcţii şi de buget ;
 • elaborează /aprobă ,proiectul managerial al şcolii ,fişele posturilor pentru angajaţii şcolii, schema de salarizare conform indicilor cuprinşi în Legea salarizării.
 • reglementează planul financiar al şcolii .

Art10   Consiliul de administraţie al şcolii numeşte sau reconfirmă,la început de an şcolar , şefii comisiilor metodice şi ai celorlalte comisii /consilii ,care funcţionează la nivelul şcolii .

 

II.1.3. Consiliul pentru curriculum


Art11. Consiliul pentru curriculum este compus din şefi de catedră, directorul  şcolii şi   coordonatorul de proiecte. Preşedintele consiliului este directorul şcolii. Componenţa consiliului este aprobată în fiecare an şcolar de Consiliul profesoral.
Art.12. Consiliul pentru curriculum elaborează:
a. proiectul curricular al şcolii: trunchi comun, discipline opţionale, finalităţi şi obiective ale şcolii, metodologia de evaluare;
b. oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională; analizează şi vizează CDŞ ;
c. criterii de clasificare a opţiunilor elevilor şi de întocmire corectă a schemelor orare;
d. metodologia de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare;
e. programe şi planuri anuale şi semestriale.
Documentele elaborate sunt supuse aprobării Consiliului profesoral.
Art.13. Comisia pentru curriculum are în subordine următoarele comisii:
a. Comisiile de catedră
b. Comisia pentru perfecţionare metodică și formare continuă;
c. Comisia pentru orar.

II.2. Organe de lucru.
Art. 14. Organe de lucru sunt următoarele:
a) Comisii cu caracter permanent:
– Comisiile de catedră;
– Consiliul pentru curriculum;
– Comisia educativă, având în subordine: Consiliile profesorilor claselor, Comisia de elaborare a schemelor orare;Comisia de organizare a serviciului pe şcoală;Comisia de monitorizare a frecvenţei şi notării ritmice a elevilor;Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar ;Comisia pentru orientarea şcolară şi profesională ;Comisia pentru activităţi extracurriculare;
– Comisia de perfecţionare metodică și formare continuă;
– Comisia situațiilor de urgență;
– Comitetul de sănătate și securitate în muncă;
– Comisia de recepţie a bunurilor ;
– Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;

– Comisia pentru promovarea imaginii şcolii;
– Comisia de inventariere;
– Comisia de casare;
– Comisia de disciplină şi conciliere;

– Comisia de evaluare a personalului nedidactic;

– Comisia paritară la nivelul școlii;
b) Comisii înfiinţate în baza unor legi, ordonanţe de urgenţă şi hotărâri de guvern:

– Comisia de mobilitate a pesonalului didactic;

– Comisia de acordare a burselor;
– Comisia de acordare a unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare-EURO 200;

– Comisia ,,Lapte  şi corn”

-Comisia pentru organizarea și desfașurarea Evaluării Naționale la finalul claselor  a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015;

-Comisia de organizare și desfășurare a examenului de corigenta la finalul anului școlar;
Art.15. Comisiile se constituie anual (Consiliul de adminstraţie putând decide formarea şi a altor comisii), iar responsabilii comisiilor sunt numiţi de Consiliul de administraţie.
II.2.1. Comisiile metodice
Art. 16. Comisiile metodice se constituie pe arii curriculare , conform hotărârii Consiliului de administraţie.
Comisiile metodice elaborează, până la sfârşitul anului şcolar curent, în fiecare an, o preîncadrare a profesorilor pentru anul şcolar următor, ţinându-se cont de continuitate şi de planul de şcolarizare aprobat de ISJ.
Art.17. Documentele comisiei metodice sunt:
• Tabel cu membrii comisiei;
• Încadrarea;
• Planul managerial anual al comisiei;
• Raport de activitate;
• Repartizarea responsabilităţilor în catedră;
• Tematica şedinţelor  comisiei(una pe lună);
• Programele disciplinelor opţionale (avizate de I.S.J.);
• Planificările anuale, semestriale;
• Cercuri (tabel nominal cu elevii participanţi, tematica, programul);
• Lista manualelor alternative şi opţiunea pentru anul în curs pe clase;
• Oferta comisiei metodice pentru disciplinele la decizia şcolii;
• Informări periodice la cererea Consiliul de administraţie.
Programele, planificările, planul anual al comisiei vor fi elaborate şi discutate la începutul anului şcolar.
II.2.2. Comisia educativă
Art.18. Comisia educativă se constituie la începutul fiecărui an şcolar, fiind formată din responsabilul Comisiei diriginţilor -coordonatorul de proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare şi având în subordine consiliile claselor, Comisia de organizare a serviciului pe şcoală, Comisia de orar.
Art.19. Responsabilul Comisiei educative este  coordonatorul de proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare.
Art.20. Comisia educativă se întruneşte de câte ori responsabilul sau direcţiunea consideră necesar.
Art.21. Comisia educativă coordonează parteneriatele, organizează colaborarea şcolii cu alţi factori educaţionali: familia, comunitatea locală, Consiliul elevilor, etc.
Art.22. Comisia diriginţilor este alcătuită din diriginţii tuturor claselor. Responsabilul Comisiei diriginţilor este directorul educativ.
Art.23. Diriginţii vor întocmi următoarele documente:
• planul de activitate anual;
• planul de activitate semestrial (planificarea temelor, activităţi extracurriculare);
• caietul dirigintelui ;

Atribuţiile dirigintelui   sunt prevăzute în  anexa 1 la Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;
Dacă diriginţii desemnaţi pentru un an şcolar nu îşi vor îndeplini aceste atribuţii, responsabilul Comisiei diriginţilor nu va aproba punctajele corespunzătoare din fişa de evaluare şi poate propune Consiliului de Administraţie retragerea calităţii de diriginte.
Art.24.  Consiliul clasei este format din toţi profesorii care predau la clasa respectivă, liderul elevilor şi reprezentatul părinţilor.
• Consiliul clasei se întruneşte semestrial sau la solicitarea dirigintelui, a unuia dintre profesorii clasei, a directorului sau la solicitarea a 2/3 din părinţii elevilor.
• Consiliul este statutar dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din totalul membrilor săi.
• Hotărârile se adoptă cu majoritate simplă.
• Atribuţiile Consiliului clasei sunt prevăzute de Titlul V , Capitolul I, sectiunea 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – 2014.
Art.25.Comisia de disciplină pentru elevi este formată din 7 membri şi are ca atribuţii:

 • colaborează cu diriginţii şi Consiliile profesorilor clasei;
 • elaborează un plan de măsuri în vederea prevenirii violenţei şcolare;
 • propune Consiliului de administraţie prevederile pentru R.O.I. care să vizeze îmbunătăţirea climatului de disciplină;
 • verifică respectarea prevederilor R.O.F.U.I.P. şi a Regulamentul intern  privitoare la comportamentul elevilor;
 • verifică procesele verbale ale profesorilor de serviciu şi iau măsurile care se impun privind abaterile disciplinare semnalate;
 • verifică aplicarea măsurilor disciplinare de către profesorii diriginţi;
 • Analizează şi propune către Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral sancţiunile ce se impun pentru fapte sau acţiuni ce contravin  prevederilor R.O.F.U.I.P şi a Regulamentul intern.

Art.26. Comisia de organizare a  serviciului pe școală este formată din şapte membri pe şcoală şi este condusă de director.Planificarea se păstrează la comisie şi la secretariat. Comisia afişează planificarea profesorilor şi a elevilor de serviciu pe şcoală în cancelarie şi la avizierul din holul şcolii .
Art.27. Diriginţii şi profesorii de serviciu asigură instruirea elevilor de serviciu.
Art.28. Serviciul elevilor se desfăşoară astfel:
a. Serviciul pe clasă
• Diriginţii vor stabili cate un elev care, în ordine alfabetică, va efectua zilnic serviciul pe clasă.
• Elevii de serviciu pe clasă au următoarele atribuţii:
• se prezintă la cursuri cu 5 minute înainte de începerea acestora şi părăsesc ultimii sala de clasă;
• asigură creta şi ştergerea tablei; ştergerea tablei se va face şi după ultima oră de curs;
• asigură păstrarea curăţeniei în clase în timpul programului, atenţionând elevii care produc dezordine;
• golesc coşul în pauze (atunci când e necesar) şi la sfârşitul programului;
• verifică prezenţa la ore a colegilor de clasă şi comunică profesorilor numele elevilor absenţi;
• în timpul activităţii care se desfăşoară în cabinete, laboratoare, etc. elevii de serviciu  au aceleaşi atribuţii că şi în sala lor de clasă;

Bunurile de valoare nu se lasă în sala de clasă atunci când elevii părăsesc sala de clasă.
b. Serviciul pe şcoală
• Serviciul pe şcoală va fi asigurat de cate 1  elev de  la clasa  a IV-a dimineața si câte 1 elev de la clasa a VIII-a după-amiaza, conform unei planificări  stabilite de  Comisia de organizare a serviciului pe şcoală şi avizate de conducerea şcolii.
Sarcinile elevilor de serviciu pe şcoală:
Îşi desfăşoară activitatea între orele : 8.00 – 12,20  și 12.30 -17.50
• legitimează persoanele străine, consemnează datele acestora în registrul de evidenţă şi nu permit accesul acestora în clase;
• îndeplinesc sarcinile trasate de profesorul de serviciu, direcţiune, secretariat;
• în cazul unor incidente cu persoane străine, anunţă profesorul de serviciu;
• conduc persoanele străine la cancelarie, secretariat, director.
• asigură disciplina în timpul pauzelor şi intrarea elevilor la ore.
Elevii care nu se prezintă la serviciu pe scoala sau nu îşi îndeplinesc sarcinile , vor fi sancţionaţi prin scăderea unui punct la purtare.

Art. 29. Serviciul profesorilor/învăţătorilor/educatoarelor pe școala

Programarea serviciului pe şcoală se face de către comisia numită, în funcţie de orarul cadrelor didactice, astfel încât cadrul didactic de serviciu să-şi poată exercita atribuţiile fără a fi afectată activitatea sa didactică.
Sarcinile cadrelor didactice  de serviciu:

 • îşi desfăşoară activitatea între orele :7,50-13,00-educatoare; 7.50 – 12,30- învăţători ,
 • 12,20- 18.00 –profesori

 

-profesorul de serviciu /învăţătorul/educatorul se prezintă la şcoală cu 10 minute înainte de începerea programului de lucru    pentru ziua respectivă;

-profesorul de serviciu /învăţătorul/educatorul, părăseşte localul şcolii cu 10 minute după terminarea programului orar;

– profesorul de serviciu/ învăţătorul/educatorul, verifică prezenţa elevilor de  serviciu;

– controlează localul şcolii, ferestre, apă, lumină, securitatea PSI, curăţenia, prelucrează elevilor de serviciu, atribuţiile ce le revin, după caz;

– controlează grupurile sanitare  pentru asigurarea normelor de curăţenie;

– supraveghează intrarea elevilor la primele ore de curs şi verifică ţinuta elevilor;
– urmăreşte consemnarea conţinuturilor lecţiei în condica de prezenţă şi semnarea  integrală a orelor;

– asigură siguranţa cataloagelor şi a cancelariei;
– verifică şi asigură ordinea şi disciplina  elevilor în pauze;

– controlează în pauze activitatea elevilor de serviciu, după caz;
– se interesează la secretariat, la intrarea în schimb, de situaţiile speciale anunţate pentru a lua măsurile  ce se impun;
– conduce persoanele care fac dovada intrării oficiale în unitate, pe baza buletinului/C.I.
– va lua măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitatea şcolară şi de informare a conducerii în cazul în care se impune acest lucru;
– controlează intrarea punctuală la ore a elevilor şi profesorilor;
– se asigură de desfăşurarea tuturor orelor în sălile stabilite;

– asigură semnalul sonor prin care se anunţă pauza şi se delimitează orele de curs;

– asigură acordarea primului ajutor în situaţii care necesită acest lucru;

– în situaţii în care apar probleme de sănătate, loviri, vătămări corporale ale elevilor sau cadrelor didactice, anunţă operativ directorul şcolii, dirigintele clasei si suna la 112;
– în cazul în care schimbul nu se prezintă, anunţă directorul  şi nu părăseşte serviciul până nu se asigură persoana de schimb;
– se asigură la sfârşitul zilei dacă sunt încuiate cataloagele, condica de prezenţă şi registrul de procese verbale, în deplină siguranţă;
– asigură părăsirea localului de către toţi elevii după încheierea orelor de curs

– la încheierea serviciului, întocmeşte procesul verbal, în care se consemnează modul în care   s-a desfăşurat programul şi evenimentele deosebite care au avut loc în timpul serviciului;

– răspunde de securizarea pe timpul programului şcolar a localurilor şcolii/grădiniţei şi curţii şcolilor:

-dacă profesorii/învăţătorii/educatoarele de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctaţi în fişa de evaluare anuală, la propunerea responsabilului Comisiei serviciului pe şcoală.

 

II.2.3 Comisia de elaborare a schemelor orare
Art. 30. Comisia  este formată din 3 membri desemnaţi de Consiliul Profesoral.
Art.31. Atribuţiile comisiei sunt următoarele:
• alcătuieşte orarul şcolii;
• modifică orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări din partea M.E.C.T.S , I.S.J. etc.), afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice şi asigură transmiterea lui la clase.
Art.32. Programul de funcţionare al şcolii este stabilit în fiecare an, înainte de începerea cursurilor de Consiliul de Administraţie. Modificările ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administraţie.
II.2.4. Comisia de perfecţionare metodică și  formare continuă
Art. 33. Comisia  se constituie la începutul fiecărui an şcolar, fiind formată din 3 membri, şeful comisiei fiind responsabilul cu dezvoltarea profesională din unitatea de învăţământ. Doi dintre membrii acestei comisii coordonează activităţile specifice mentoratului.
Art. 34. Comisia se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie.
Art. 35. Atribuţiile Comisiei de perfecţionare metodică și formare continuă sunt:
• să sprijine personalul didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional şi în îmbunătăţirea activităţii didactice;
• să informeze prompt personalul didactic cu privire la planuri de învăţământ, curriculum, programe şcolare etc. şi la modul de aplicare a acestora;
• să menţină permanent contactul cu I.S.J., informându-se cu privire la modificările ce pot apărea în curriculum, la modalităţile de evaluare şi la modul de aplicare a acestora;
• să menţină legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă;
• să informeze personalul didactic de modificările care apar în sistemul de perfecţionare ;
• să sprijine personalul didactic în activitatea de perfecţionare şi de susţinere a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice;
• să sprijine, din punct de vedere metodic, cadrele didactice  aflate la începutul activităţii didactice;
• să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme;
• să studieze posibilitatea de realizare a unui punct de informare metodică.
II.2.5. Comisia de activităţi extracurriculare
Art. 36. Componenţa comisiei este stabilită de Consiliul de Administraţie.
Art. 37. Comisia are următoarele atribuţii:
• propune activităţi pentru petrecerea timpului liber (spectacole, tabere, seri distractive,excursii, etc.);
• coordonează pregătirea şi desfăşurarea serbărilor şcolare şi  a concursurilor şcolare.
II.2.6. Comisia de monitorizare a  frecvenţei şi notarii ritmice a elevilor.
Art. 38. Comisia este formată din 5 membri desemnaţi de Consiliul Profesoral.
Art. 39. Atribuţiile comisiei sunt:

 • Colectează absenţele de la fiecare clasă le centralizează şi le transmite directorului adjunct;
 • Identifică elevii cu absenteism scolar si risc de abandon;
 • Intocmeşte lunar informări cu privire la numărul de absenţe pe care le prezintă în Consiliul Profesoral/Consiliul de Administraţie

 

II.2.7. Comisia de sănătate și securitate în muncă
Art. 40. Este constituită şi funcţionează în conformitate cu Legea 90/1996 privind normele generale de protecţie a muncii, Codul muncii, Normele generale privind protecţia muncii (2000), Programul de măsuri nr. 30012 aprobat de M.E.C. şi Instrucţiunile Ministerului Învăţământului nr. 32160.
Art. 41. Comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă are în subordine responsabilii de catedră ai disciplinelor ce folosesc laboratoarele, diriginţii claselor, secretar,  şi pe responsabilul compartimentului de protecţia muncii.
Art.42. Componenţa comitetului se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este coordonată de conducătorul unităţii sau de reprezentantul său care desemnează responsabilul compartimentului de protecţia muncii.
Art.43. Atribuţiile Comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă constau în:
• prelucrarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni;
• organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (lunar);
• efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către conducătorii activităţilor);
• prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi în afara şcolii;
• asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu administraţia locală.
Art. 44. Comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie.
Art. 45. Comisia de Cruce Roşie face parte din Comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă şi este formată din 3 membri, dintre care Consiliul de administraţie desemnează un responsabil. Are următoarele atribuţii :
• Ia măsuri de echipare a cabinetelor  de biologie şi fizică-chimie cu truse medicale şi măsuri de instruire a cadrelor didactice şi a elevilor privind acordarea primului ajutor în caz de accidente.
• Întocmeşte un program de activitate anual în baza căruia funcţionează.
• Asigură informarea elevilor privind măsurile de prevenire şi înlăturare a unor maladii.
• Difuzează în toate clasele sfaturi generale privind igiena personală şi colectivă.
• Asigură informarea elevilor privind măsurile de combatere a tabagismului, alcoolismului, consumului de droguri.
• Organizează un cerc „Sanitarii pricepuţi”; pregăteşte echipaje care participă la concursuri specifice.
• Colaborează cu Crucea Roşie – filiala Vrancea, căreia i se subordonează, cât şi cu organizaţii internaţionale care au ca scop menţinerea sănătăţii elevilor.
II.2.8. Comisia situațiilor de urgență (PSI)
Art. 46. Atribuţiile comisiei sunt:

 • stabilirea unui program semestrial de popularizare şi avertizare a elevilor în privinţa calamităţilor provocate de dezastre naturale (cutremure, inundaţii, incendii) sau produse de om (incendii, războaie, poluare radioactivă, chimică, etc.);
  • stabilirea unui program de activităţi practice care să vizeze pregătirea elevilor pentru a reacţiona rapid şi eficient în cazul producerii accidentelor mai sus menţionate;
  • stabilirea şi menţinerea unor contacte permanente cu factorii responsabili în protecţie civilă de la nivelul judeţului Vrancea (I.S.J Vrancea ,I.S.U Vrancea, armată, etc.);
  • prezentarea unor materiale informative pentru documentarea profesorilor şi elevilor în protecţie

civilă; organizarea unor lecţii deschise, dezbateri, etc.
• Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin planul anual de muncă.
• Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere a incendiilor, ce revin personalului şi elevilor, precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare.
• Întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate fondurile necesare.
• Difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare în caz de incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu.
• Prezintă materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de diriginţi, profesori, laboranţi în activitatea de prevenire a incendiilor.

 

II.2.9 Comisia pentru inventarierea bunurilor

Art.47.Atributiile Comisiei pentru inventarierea bunurilor sunt urmatoarele:

 • intocmeste inventarul şcolii;
 • propune actualizarea preţurilor obiectelor de inventar;
 • lunar actualizeaza listele de inventar cu obiectele/bunurile noi aduse in scoala;

 

II.2.10  Comisia pentru  casare

Art.48.Atributiile Comisiei pentru casare sunt urmatoarele:

 • face propuneri de casare, care trebuie aprobate in Consiliul de Administratie;
 • centralizeaza propunerile facute de catre comisiile metodice si de catre comisia de inventar , si apoile comunica spre aprobare Consiliului de Administratie;
 • dupa primirea aprobarii, participa le dezmembrarea, distrugerea materialelor/ obiectelor casate;
 • propune valorificarea deseurilor rezultate in urma lucrarilor de reparatie;

II.2.11. Comisia de disciplină şi conciliere pentru personal
Art. 49. Se constituie la începutul fiecărui an şcolar, conform cu dispoziţiilor  Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Este numită în baza hotărârii Consiliului profesoral al unităţii, prin decizia directorului şi are în componenţă patru cadre didactice,  un reprezentant al personalului didactic auxiliar , un reprezentant al sindicatului .

Cadrele didactice vor fi nominalizate de Consiliul profesoral, reprezentantul personalului didactic auxiliar, de către Consiliul de administraţie, iar reprezentantul sindicatului de către organizaţia sindicală a şcolii.
Art. 50. Comisia are în principal următoarele atribuţii:
• Analizează şi propune către Consilul Profesoral şi Consiliul de Administraţie soluţii de rezolvare a situaţiilor conflictuale, a sesizărilor sau a reclamaţiilor.
• Promovează spiritul de înţelegere, comunicarea şi colaborarea la nivelul şcolii şi a întregului personal angajat.
• Contribuie la îmbunătăţirea modalităţilor de comunicare şi relaţionare a elevilor, profesorilor, personalului didactic auxiliar şi nedidactic, parinţilor, în scopul armonizării acestora şi al respectării prevederilor regulamentului şcolar şi a regulamentului de ordine interioară.

.Analizează şi propune către Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral sancţiunile ce se impun pentru fapte sau acţiuni ce contravin  Regulamentului de funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 2014, prezentului regulament, legilor statului Român.

 
II.2.12 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii – se constituie şi funcţionează conform prevederilor Legii privind asigurarea calităţii în educaţie (nr.75/2005) şi ale capitolului IV    din Regulamentul de funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 2005.

 

 

II.2.13 .Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar

Art. 51.Elaborează, aplică şi evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor incluse în Planul

operaţional al unităţii privind reducerea fenomenului violenţei.

Art.52 .Intervine în cazul conflictelor dintre elevi.

Art. .53.Aduce la cunoştinţa dirigintelui şi Comitetul de părinţi abaterile disciplinare ale elevilor

pentru sancţionare conform prezentului regulament .

Art.54. Propune sanţiuni către Consiliul Profesoral.

 

II.2.14.  Comisia de acordare a unui ajutor financiar in vederea achiziţionării de calculatoare  Euro 200

Art.55. Atribuţiile Comisiei pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achiziţionării de calculatoare  Euro 200 sunt următoarele:

 • preia şi analizează dosarele solicitantilor ;
 • respectă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004
 • aprobă dosarele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004

 

II.2.15. Comisia ,,Lapte  şi corn”

Art.56.  Atributiile Comisiei ,,Lapte şi corn” sunt urmatoarele:

 • primeşte şi distribuie respectând condiţiile de igienă ,laptele şi cornul ,zilnic elevilor din clasele

P –VIII şi preşcolarilor;

 • răspunde de păstrarea în condiţii de igiena a produselor ,,lapte şi corn”;
 • întocmeşte documentele referitoare la primirea-predarea produselor lapte-corn
 • întocmeşte situaţiile ,,Lapte şi corn” cerute de ISJ Vrancea.

 

II.2.16 Comisia de recepție a bunurilor

Art.57. Atribuțiile comisiei sunt următoarele:

 • verifică cantitativ şi calitativ bunurile materiale ce se primesc
 • Rezultatele verificărilor calităţii şi cantităţii bunurilor materiale se consemneaza în nota de recepţie.
 • Stabilirea cantităţii se face prin cântărire ,măsurare sau numărare în funcţie de natura bunurilor şi valorilor materiale.
 • Verificarea calitativă constă în determinarea proprietăţilor şi caracteristicilor bunurilor primite ,pentru a stabili dacă sunt conforme cu cele prevazute de norme sau standard de calitate.

 

II.2.17 Comisia de evaluare a personalului nedidactic

Art.58. Atribuțiile comisiei sunt următoarele:

 • Comisia își va desfășura activitatea conform Regulamentului de organizare și desfașurare a concursului sau examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual.

 

II.2.18 Comisia de mobilitate a personalului didactic

Art.59 Atribuțiile comisiei sunt următoarele:

 • își desfășoară activitatea în conformitate cu actele normative elaborate de MEN.

 

II.2.19 Comisia pentru organizarea și desfașurarea Evaluării Naționale la finalul claselor a II-a,a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015

Art.60 Atribuțiile comisiei sunt următoarele:

 • își desfășoară activitatea în conformitate cu actele normative elaborate de MEN.

 

II.2.20 Comisia de organizare și desfașurare a examenului de corigență la finalul anului școlar

Art.61 Atribuțiile comisiei sunt următoarele:

 • își desfășoară activitatea în conformitate cu actele normative elaborate de MEN.

 

II.2.21 Comisia paritară la nivelul școlii

Art.62 Atribuțiile comisiei sunt următoarele:

 • își desfășoară activitatea în conformitate cu actele normative elaborate de MEN.

 

II.2.22 Comisia pentru promovarea imaginii școlii

Art.63 Comisia se constituie și funcșionează în baza ROFUIP art.31 lit. j privind rolul Consiliului de administrație în stabilirea componenței și atribuțiilor comisiilor de lucru din unitatea de învățământ

Art. 64. Comisia este formată din 5 membri desemnaţi de Consiliul de administrație în baza propunerilor Consiliului profesoral.
Art. 65. Atribuţiile comisiei sunt:

 1. sprijină conducerea școlii în activitățile de lobbying și îmbunătățire a imaginii școlii la nivelul comunității și în relațiile cu alte instituții;
 2. își asumă strategia școlii privind activitatea de lobbying și dezvoltare a imaginii;
 3. propune noi modalități de optimizare a activității de lobbying și imagine a școlii;
 4. se implică în activități concrete de lobbying și îmbunătățire a imaginii școlii;
 5. monitorizează impactul activităților deosebite ale școlii la nivelul comunității;
 6. monitorizează periodic capitalul de imagine al școlii;
 7. realizează periodic sondaje de opinie privind capitalul de imagine al școlii;
 8. propune soluții pentru îmbunătățirea capitalului de imagine al școlii;
 9. urmărește formarea și dezvoltarea continuă a brandului școlii;
 10. elaborează scurte informări și rapoarte periodice privind activitatea de lobbying și evoluția capitalului de imagine al școlii;
 11. 2.23. Comisia de control managerial intern

Art. 66 (1) La nivelul Scolii Gimnaziale Virtescoiu se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum si alte elemente privind această comisie se stabilesc, in funcţie de complexitatea şi de volumul activităţilor, de către conducătorul acesteia. Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 67 Comisia de control managerial intern are următoarele atribuţii:

 1. asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii publice;
 2. organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în activitatea de coordonare;
 3. coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul raporturilor profesionale;
 4. conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra întregii entităţi publice;
 5. organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât şi între structurile unităţi de învăţământ.

II.2.24. Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii

Art. 68 (1) La nivelul Solii Gimaziale Virtescoiu se constituie, prin decizia directorului, dată în baza hotărârii consiliului de administraţie, Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii.

(2) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor şcolii incluzive. Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi excludere generate de originea etnică, naţionalitate, deficienţe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecţia HIV, apartenenţa la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancţionat de legislaţia pentru prevenirea şi combaterea discriminării din România. Prevenirea şi eliminarea fenomenului de segregare şcolară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor şcolii incluzive.

 • Comisia este formată din 3 membri : două cadre didactice şi un reprezentant al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. La şedinţele de lucru ale comisiei sunt invitaţi să participe, acolo unde este posibil, în calitate de observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul drepturilor omului.
 • Principalele responsabilităţi ale Comisiei pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii sunt următoarele:
 1. elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, în unitatea de învăţământ;
 2. colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul elevilor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului şi alţi factori interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi a promovării interculturalităţii;
 3. propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care să contribuie la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii;
 4. elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unităţilor de învăţământ. Politica școlii, în acest sens, şi procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate şi să presupună atât sancţiuni, cât şi o abordare constructivă;
 5. identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de propuneri de soluţionare a acestora, consiliului de administraţie, directorului unităţii de învăţământ sau consiliului profesoral, după caz;
 6. prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor şcolii incluzive;
 7. sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;
 8. monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii;
 9. elaborarea şi monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul;
 10. elaborarea, anual, a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare şi/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ;
 • Inspectoratele şcolare monitorizează activitatea Comisiilor de combatere a discriminării din cadrul unităţilor de învăţământ.

Capitolul III – PROCESUL INSTRUCTIV –EDUCATIV


III.1. Procesul de învăţământ. Standardele procesului de învăţământ.
Art. 1. Procesul instructiv – educativ se realizează prin activităţi curriculare (lecţii, lucrări de laborator) şi extracurriculare ( formaţii artistice, echipe sportive etc.).
III.2. Structura anului şcolar.
Art. 2. Este cea stabilită de M.E.C.S. pentru acest an şcolar.
III.3. Programul şcolar. Orarul şcolar.
Art. 3. Orele de începere şi încheiere a cursurilor se aprobă de Consiliul de administraţie la propunerea directorului şi a comisiei de orar.
Art. 4. Orarul şcolii  se întocmeşte de Comisia de orar şi se aprobă în Consiliul de administraţie înainte de începerea cursurilor.
Art. 5. Activităţile extracurriculare (pregătirea suplimentară, activităţile cultural artistice, sportive etc.) se desfăşoară în afara orarului şcolii. Organizarea, evidenţa şi răspunderea acestor activităţi revine Comisiilor de catedră şi Consiliului pentru curriculum.
Art. 6. Ordinea şi disciplina se asigură de cadrele didactice, personalul auxiliar, profesorii de serviciu şi conducerea şcolii. În vederea asigurării disciplinei, cadrele didactice vor ţine cont de următoarele :
• Se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs fără aprobarea scrisă a direcţiunii. Solicitările cadrelor didactice pentru scoaterea elevilor de la ore în vederea participării la activităţi extracurriculare vor fi depuse din timp sub formă de cerere adresată directorului, cu precizarea numelui elevilor şi a perioadei în care vor absenta. Diriginţii vor motiva absenţele acestor elevi numai în baza cererii aprobate de director.
• Solicitările cluburilor sportive pentru participarea la programe de pregătire sau competiţii se depun la secretariat înainte de desfăşurarea acestora şi se supun aprobării directorului.
III. 4. Accesul în şcoală şi securitatea elevilor
Art. 7. Accesul persoanelor şi al autovehiculelor în incinta unităţii şcolare se face numai prin locurile special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din perimetrul şcolii. Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin salvării, pompierilor, poliţiei,  sau jandarmeriei, precum şi a celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, cablu, telefonie etc.) sau a celor care aprovizionează unitatea cu materialele contractate.
Art. 8. Accesul cadrelor didactice, al personalului auxiliar şi nedidactic şi al elevilor aparţinând şcolii este permis pe baza legitimaţiei sau a insignei , sau, a semnului distinctiv specific şcolii,după caz, a carnetului de elev(document vizat de conducerea şcolii ), care vor fi prezentate obligatoriu la intrarea în şcoală  .
Art. 9. Accesul părinţilor este permis în baza verificării identităţii acestora la punctul de control, unde se va afla şi registrul în care se vor nota: numele şi prenumele, seria şi numărul actului de identitate,ora şi persoana cu care urmează să ia legătura.
Art. 10. Accesul altor persoane este permis numai după obţinerea aprobării conducerii unităţii de învăţământ, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/vizitator, după efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare şi control de către elevii de serviciu.
Art. 11. Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, precum şi a persoanelor care deţin arme, obiecte contondente, substanţe toxice, exploziv-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile. Este intezisă introducerea publicaţiilor cu caracter obscen sau agitator, a stupefiantelor, a băuturilor alcoolice şi a ţigărilor. Se interzice comercializarea acestor produse în perimetrul şcolii sau în imediata apropiere a acesteia.
Art. 12. În situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întruniri cu caracter comemorativ, educativ, cultural, sportiv etc., prevăzute a se desfăşura în incinta şcolii, conducerea unităţii şi profesorii implicaţi vor supraveghea intrarea în şcoală a persoanelor invitate să participe la aceste manifestări.
Art.13. Cadrele didactice de serviciu pe şcoală răspund de asigurarea unui climat  de

siguranţă fizică a elevilor pe parcursul   desfăşurării    programului şcolar .

Art.14  După începerea orelor de curs uşile şcolilor/grădiniţelor  şi poarta şcolii/gradinitei  vor fi închise

Art.15  După terminarea orelor de curs şi în timpul nopţii, clădirea şcolii va fi încuiată de către personalul de îngrijire ,după ce în prealabil s-a verificat dacă au fost respectate măsurile împotriva incendiilor, consumul iraţional energetic, electric şi apă, şi siguranţei imobilului uşi, ferestre, porţi.
Capitoul IV – RESURSE UMANE
IV.1. Personalul didactic
Art.1. Cadrele didactice au următoarele obligaţii:
• Să îndeplinească atribuţiile prevăzute în fişa individuală a postului la termenele stabilite;
• Să îndeplinească sarcinile trasate de organele de decizie şi de lucru;
• Să participe la activităţile tuturor comisiilor din care fac parte;
• Să efectueze planificările şi să le prezinte responsabililor de catedră la termenele stabilite;
• Să se preocupe de perfecţionarea continuă în specialitate şi psihopedagogică (prin studiu individual) şi să participe la acţiunile de perfecţionare organizate de catedră, şcoală, I.S.J. Vrancea, şi la reciclări periodice, conform deciziei Consiliului de administraţie);
• Să pregătească permanent şi cu responsabilitate  toate activităţile didactice; stagiarii precum şi cadrele desemnate de Consiliul de Administraţie vor întocmi planuri de lecţie;
• Să întocmească şi să transmită la termen statisticile şi informările solicitate de responsabilii comisiilor şi de direcţiune;
• Să folosească un limbaj corespunzător în relaţiile cu elevii, cu părinţii, cu celelalte cadre didactice şi cu personalul şcolii;
• Să nu lezeze în nici un mod personalitatea elevilor, să nu primejduiască sănătatea lor fizică şi psihică;
• Să nu aplice pedepse corporale elevilor,colegilor sau personalului nedidactic;
• Să respecte deontologia profesională;
• Să nu desfăşoare activităţi politice şi de prozelitism religios în şcoală;
• Să nu lipsească nemotivat de la ore sau de la serviciul pe şcoală;
• Să anunţe la începutul programului conducerea şcolii în cazul în care nu se poate prezenta la ore din motive medicale;
• Să anunţe conducerea şcolii în cazul în care elevii unei clase absentează de la oră, să treacă absenţele şi să rămână în şcoală pe durate respectivei ore;
• Să consemneze absenţele la începutul orelor şi notele acordate în catalog; profesorii care utilizează catalogul personal au obligaţia de a consemna absenţele si notele în catalogul oficial la sfârşitul fiecărei zile de curs;
• Să anunţe profesorii de serviciu dacă reţin catalogul în afara orelor de curs;
• Să ia măsuri de recuperare pentru elevii cu ritm mai lent de învăţare şi să desfăşoare activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţă;
• Să respecte programa şcolară si ordinele M.E.N. privind volumul temelor pentru acasă

(20 – 25 minute pentru o oră de curs), pentru a nu suprasolicita elevii;
• Să nu dea teme de vacanţă decât cu caracter facultativ;
• Să nu facă presiuni asupra elevilor pentru a-i determina să participe la concursuri şi alte activităţi extracuriculare;
• Să încheie situaţia şcolară (media semestrială) a elevilor în ultima oră de curs;
• Să facă evaluarea elevilor ţinând cont de prevederile codului/regulilor de evaluare;
• Să discute cu părinţii evaluarea elevilor în orele de consultaţii stabilite la începutul anului şcolar.
Art.2. Pentru absenţe nemotivate la ore sau pentru acţiuni care determină îndepărtarea elevilor de la orele de curs, cadrele didactice vor fi supuse sancţiunilor prevăzute de Statutului personalului didactic. Cadrul didactic este obligat să semneze zilnic condica de prezenţă şi să consemneze conţinutul tematic al activităţii de învăţare corespunzător planificării calendaristice. Nerespectarea acestor prevederi duce la aplicarea sancţiunilor prevăzute de Statutului personalului didactic. Nu se admit întârzieri, absenţe nemotivate, schimbarea orelor între profesori. Învoirile cadrelor didactice se acceptă numai pe baza cererilor scrise înregistrate la secretariatul şcolii. Concediile medicale se depun la secretariatul şcolii în termen de maximum trei zile de la reluarea activităţii.
Art.3. Profesorii diriginţi au obligaţiile prevăzute în art. 45 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat completat cu  Anexa 1 la Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte.

 1. 2 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic.
  Art.4. Compartimentul de secretariat/contabilitate este subordonat directorului unităţii de învaţământ.
  • Secretariatul/contabilitatea funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.

  Acest program se desfăşoară zilnic între orele 7.00-16.00 .
• Secretariatul /contabilitatea asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor.
• Secretarul completează foile matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea tuturor documentelor şcolare.
• În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.
• Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul M.E.N.
• Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei Naționale.
• Evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei , Cercetării şi Tineretului se face în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr.16 din 2 aprilie 1996.
Art.5  Atribuţiile specifice postului de secretar/contabil se regăsesc în fişa postului.
Art.6 Serviciul de administraţie este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
• Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ se trece în registrul inventar al directorului şi în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale.
• Programul personalului de îngrijire se stabileşte de director, potrivit nevoilor unităţii de învăţământ

 • Atribuţiile specifice postului de îngrijitor se regăsesc în fişa postului.
  Art.7. Bibliotecarul este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
  • Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii şi de carte.
  • Activităţile de bază ale bibliotecarului sunt:
  a) îndrumă lectura şi studiul elevilor şi ajută la elaborarea lucrărilor, punând la dispoziţia acestora instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;
  b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;
  c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă.
  • Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de manuale, etc.
  • Atribuţiile specifice postului de bibliotecar se regăsesc în fişa postului.

Art.8 . Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic nu au voie să agreseze fizic sau verbal nici o alta persoană. Nerespectarea acestei reguli se sancţioneaza conform cu prevederile actualului regulament (elevi) , prevedrile  LEGII nr.1/2011  și prevederile  Legii 53/2003.

art. 9. Prezentarea în stare de ebrietate a personalului didactic ,didactic auxiliar şi nedidactic  la serviciu sau consumul de băuturi alcoolice în şcoală se sancţionează cu desfacerea contractului de muncă.

Art.10  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu de către personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic la timp, constituie abatere şi se penalizează la salariu în funcţie de gravitate.

Sancţiunile prevăzute pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic  potrivit LEGII nr.1/2011 privind  Statutul  personalului didactic sunt:

Art. 11. – Sancţiunile disciplinare, care se pot aplica personalului didactic, didactic auxiliar si   nedidactic , în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

 1. a) observaţie scrisă;
 2. b) avertisment;
 3. c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
 4. d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
 5. e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
 6. f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Art. 12.  În unităţile învăţământului preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor Consiliului de Administraţie ori a   Consiliului Profesoral.
IV.3. ELEVII
IV.3.1. Dobândirea calităţii de elev
Art.13. Dobândirea calităţii de elev a şcolii se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – 2014 .
IV.3.2. Exercitarea calităţii de elev.
Art. 14. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile curriculare şi extracurriculare existente în programul şcolii .
Art. 15. Frecventarea tuturor cursurilor prevăzute în orar este obligatorie pentru fiecare elev.
Art. 16. Evidenţierea prezenţei se face la începutul fiecărei ore de curs de către profesori, care consemnează în catalog absenţele. Elevii care nu se află în clasă la intrarea profesorului sunt consideraţi absenţi la ora respectivă.
Art.17. În cazuri bine motivate elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să asiste la oră, acesta putând motiva absenta pana la sfârşitul orei.
Art. 18. Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs. Elevii care perturbă orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului Profesorilor clasei pentru a fi sancţionaţi.
Art. 19. Părăsirea spaţiilor de învăţământ (sală de clasă, laborator, teren de sport, şcoală) în timpul orelor de curs se face numai în cazuri de forţă majoră cu aprobarea cadrului didactic sau a profesorului – diriginte. Părăsirea şcolii în aceste situaţii se face pe baza biletului de voie semnat de diriginte sau de profesorul cu care elevul are oră.
Art.20. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare sau altor cauze de forţă majoră dovedite cu acte legale sunt considerate motivate.
Art. 21. Motivarea absenţelor se efectuează numai de diriginte pe baza următoarelor acte:
• adeverinţe eliberate de medicul de familie sau medicul specialist, vizate de medicul şcolar;
• adeverinţă sau certificat medical eliberat în cazul în care elevul a fost internat în spital; (elevul va consemna pe verso data predării motivării medicale şi va semna alături de diriginte)
• cererea părinţilor, aprobată de director, pentru situaţii familiale deosebite, fără a depăşi 7 zile pe an (cererea se depune la secretariat, de către părinte, cu aprobarea dirigintelui, înainte de a efectua absenţele sau, în cazuri de forţă majora, imediat după efectuarea absenţelor).
Pentru a fi considerate valabile, adeverinţele medicale trebuie să conţină în mod vizibil numele şi parafa medicului, numele cabinetului medical sau al spitalului, diagnosticul. Chiar în situaţiile mai sus prezentate, motivarea absenţelor se face după consultarea părinţilor. În cazul în care se constată falsuri, actele prezentate sunt considerate nule, iar elevul în cauză este sancţionat cu scăderea notei la purtare cu 3 puncte.
Art.22. Motivarea absenţelor se face de profesorul diriginte în maxim 7 zile de la reluarea activităţii, iar actele doveditoare se păstrează de diriginte pe tot parcursul anului şcolar. Dacă actele doveditoare nu sunt prezentate în termenul prevăzut, acestea nu mai pot fi utilizate în motivarea absenţelor.
Art.23. Pentru elevii sportivi de performanţă, care participă la acţiuni la nivel judeţean naţional, internaţional, organizate în timpul semestrelor şcolare, directorul şcolii poate aproba motivarea absenţelor, până la 30 de zile anual, cu condiţia îndeplinirii de aceştia a obligaţiilor şcolare.
Art.24. Elevii calificaţi la faza judeţeană şi naţională ale olimpiadelor şcolare, în vederea pregătirii intensive, pot fi scutiţi de frecvenţă cu aprobarea direcţiunii, conform precizărilor de mai sus. Aceştia au însă obligaţia de a recupera individual materia pierdută.
Art.25. Elevii aflaţi în situaţia prevăzută la precedentele două articole nu vor fi examinaţi scris sau oral în prima săptămână de la revenirea la cursuri, iar profesorii clasei le vor acorda sprijinul la recuperarea lecţiilor.
Art. 26. Pentru fiecare 30 absenţe nemotivate pe semestru sau pentru 5% ore absentate din numărul tolal de ore pe semestru  se scade un punct la purtare (conform art. 131 din Regulamentul de organizare şi fucţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 2014).
Art. 27. Sunt declaraţi amânaţi semestrial sau anual, elevii care au absentat motivat la cel puţin 50% din numărul de ore pe semestru la disciplinele respective.
IV.3.3. Drepturile elevilor. Recompense
Art. 28. Elevii beneficiază de drepturile prevăzute în art. 97 – 109 din Regulamentul de organizare şi fucţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 2005.
Art. 29. Elevii vor fi recompensaţi prin premii acordate la sfârşitul anului şcolar.
• Se acordă titlul de şef de promoţie absolventului clasei a VIII-a cu condiţia să aibă 10 la purtare în toţi anii.
• Se poate acorda un premiu de onoare pentru un elev care, prin rezultatele obţinute, a contribuit la creşterea prestigiului şcolii.
• Se acordă premii speciale pentru elevii care au avut frecvenţă de 100%, media generală peste 8,50 şi media 10 la purtare.
Art.30 .0rganizarea şi regulamentul Consiliului elevilor
a) Consiliul elevilor pe şcoală se constituie din reprezentanţii claselor în primele 2 săptămâni de şcoală. Fiecare clasă desemnează 1 reprezentant. Consiliul se întruneşte semestrial sau la solicitarea biroului sau a direcţiunii şcolii.
b) Consiliul elevilor este  format din sefii claselor V-VIII si au un presedinte ales de către ei prin vot secret.
c) Consiliul de administraţie numeşte un cadru didactic care răspunde de comunicarea cu Consiliul elevilor.
d) Consiliul elevilor analizează problemele elevilor şi propune măsuri privind îmbunătăţirea:
• activităţilor didactice;
• activităţilor extracurriculare;
• disciplinei şi frecvenţei;
• relaţiilor elev – profesor, elev – elev;
• relaţiilor cu alte unităţi de învăţământ ;
• integrării socio – profesionale;
• activităţilor din timpul liber;
e) Problemele ridicate şi propunerile făcute de către Consiliul elevilor vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului de Administraţie al şcolii, care va lua măsuri de rezolvare a acestora. Problemele soluţionate vor fi aduse la cunoştinţa elevilor şi cadrelor didactice.
f) Dacă preşedintele Consiliului elevilor nu va aduce la cunoştinţă Consiliului de Administraţie problemele şi măsurile prezentate de şefii claselor, acesta va fi schimbat după un semestru şcolar.
g) Consiliul elevilor îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou şi a unui grafic de întruniri cuprinzând problematica şi data. Aceste documente vor fi transmise în copie Consiliului de Administraţie al şcolii.
h) Din partea Consiliului de Administraţie activitatea va fi coordonată de consilierul pentru probleme educative şi activităţi extracurriculare.
i) La întrunirile Consiliului şi biroului se întocmesc procese verbale, un exemplar din fiecare se va depune la consilierul educativ.
Art.31.Şcoala garantează libertatea de reuniune a elevilor conform Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi art. 98 din Regulamentul unităţilor şcolare şi prezentul regulament
IV.3.4. Responsabilităţile elevilor. Sancţiuni pentru nerespectarea acestora.
Art.32 Elevii din învăţământul de stat  au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.
Art.33 (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei.
(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
a) legile statului;
b) Regulamentul de organizare şi fucţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 2005 şi regulamentul intern;
c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
Art. 32. Este interzis elevilor:
1) Să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
sancţiuni:
– scăderea notei la purtare la  şase.

2) Să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
sancţiuni:
– la prima abatere : remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor distruse;
– pentru abateri repetate: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor şi scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei.
3) Să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
sancţiuni:
– cu scăderea notei la purtare cu două puncte

4) Să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor.
sancţiuni:
– scaderea notei la purtare in functie de gravitatea faptei
5) Să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
sancţiuni:
– scaderea notei la purtare in functie de gravitatea faptei
6) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi  alcoolice şi ţigări .
sancţiuni:
• pentru fumat:
– prima abatere: trei ore muncă în folosul şcolii în afara programului de cursuri;
– abateri repetate:  scaderea notei la purtare in functie de gravitatea faptei
• pentru deţinerea sau consumarea de alcool:
– scaderea notei la purtare in functie de gravitatea faptei
• pentru deţinerea, consumare, traficarea drogurilor:
– anunţarea organelor abilitate.
7) Să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;
sancţiuni:
– nota 6 la purtare, anunţarea organelor de ordine.
8′) Să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
sancţiuni:
– nota 6 la purtare, anunţarea organelor de ordine.
9) să utilizeze telefoanele celulare şi alte mijloace de înregistrare audio – video în timpul orelor de curs;
sancţiuni:
– la prima abatere: observaţie individuală consemnată în caietul dirigintelui, informarea părinţilor;
– pentru abateri repetate: mustrare scrisa cu scaderea notei la purtare.
10) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;
sancţiuni:
– pentru elevii claselor P-VIII    : 6 la purtare;
– anunţarea organelor de ordine.
11) Să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;
• pentru ţinută indecentă (bluze prea decoltate, prea scurte sau transparente, bustiere, machiaj excesiv, fuste foarte scurte, pantaloni cu talia prea joasa, pantaloni scurţi, păr vopsit în culori stridente, machiaj strident, bijuterii în exces, piercinguri, ţinută capilară indecentă):
sancţiuni:
– prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor,
– abateri repetate; mustrare în faţa clasei , scăderea notei la purtare cu un punct
• pentru comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare:
sancţiuni:
– prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;
– abateri repetate: mustrare în faţa clasei, scaderea notei la purtare in functie de gravitatea faptei
12) Să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ.
sancţiuni:
– prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;
– abateri repetate; mustrare în faţa clasei, scaderea notei la purtare in functie de gravitatea faptei
13) Să deranjeze orele.
sancţiuni:
– prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;
– abateri repetate; mustrare în faţa clasei, scaderea notei la purtare in functie de gravitatea faptei
14) Să se angajeze în conflicte violente, bătaie.
sancţiuni:
– scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei.
15) Să refuze să se supună instrucţiunilor personalului şcolii.
sancţiuni:
– prima abatere: trei ore de muncă în folosul şcolii;
– abateri repetate: mustrare scrisă si scaderea notei la purtare.
16) Să se implice în acţiuni care aduc atingere imaginii şcolii.
sancţiuni:
– prima abatere: 5 ore de muncă în folosul şcolii;
– abateri repetate: scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei.
17) Să copieze la teme sau la lucrările scrise
• copierea temelor:
sancţiuni: refacerea temei; efectuarea unor teme suplimentare.
• copiere la lucrări scrise:
sancţiuni:
– prima abatere: nota 1 la lucrare;
– abateri repetate: nota 1 la lucrarea şi scăderea notei la purtare cu 1 punct.
18) Să-şi însuşească obiecte sau bani de la colegi.
sancţiuni:
– scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei;
– anunţarea organelor competente.
19) Să desfăşoare activităţi de propaganda politică, prozelitism religios.
sancţiuni:
– prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;
– abateri repetate: scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei.
20) Să părăsescă şcoala în timpul programului şcolar.
sancţiuni:
– prima abatere: 3 ore de muncă în folosul şcolii;
– abateri repetate: mustrare in fata clasei, scaderea notei la purtare in functie de gravitatea faptei
21) Să utilizeze toaletele sexului opus.
sancţiuni:
– prima abatere: trei ore de muncă în folosul şcolii;
– abateri repetate: scaderea notei la purtare in functie de gravitatea faptei
22) Să refuze prezentarea carnetului sau a legitimaţiei.
sancţiuni:
– prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;

 • abateri repetate: mustrare în faţa clasei.
  34 Anularea sancţiunilor de mustrare în faţa clasei, mustrare scrisă, se poate propune de către cel care a aplicat sancţiunea, în condiţiile în care elevul a avut un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin opt săptămâni de şcoală de la săvârşirea abaterii.
  Art.35 Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.
  Art. 36 Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar.

 

IV.3.5               TRANSPORTUL SCOLAR

Art.37  NORME  CE TREBUIE RESPECTATE  DE  ELEVII CARE   UTILIZEAZĂ

MICROBUZUL ȘCOLII PENTRU  A  AJUNGE LA ȘCOALA  VÎRTEȘCOIU

 1. Să aştepte microbuzul în statiile stabilite de către conducerea școlii .
 2. Se interzice elevului staţionarea pe şosea.
 3. Elevii nu se vor îmbrânci  la urcarea în microbuz , nu se vor lovi  şi vor ocupa

locurile libere.

 1. Elevii nu au voie să distrugă scaunele ,geamurile şi celelalte corpuri din dotarea microbuzului.
 2. Elevii nu au voie să deschidă uşa microbuzului .Deschiderea şi închiderea uşii microbuzului se va face de către şoferul acestuia.
 3. Orele de sosire la scoala si plecare de la scoala sunt stabilite de conducerea scolii și aduse la cunostinta elevilor si parintilor.
 4. Elevii vor coborî din microbuz ,pe partea dreaptă a drumului , se vor asigura la traversarea şoselei ,nu vor alerga şi nu se vor îmbrănci .
 5. Părinții preșcolarilor și elevilor de la grădiniță și din clasele P-IV sunt obligați să-și aducă și să-și aștepte copiii în stațiile stabilite de conducerea școlii.
 6. Orice abatere de la normele precizate mai sus determină sancționarea elevilor cu scăderea notei la purtare cu câte un punct pentru fiecare abatere.
 7. Scoala își asumă responsabilitatea doar pe parcursul transportului elevilor,de la predarea lor către micrubuz până la preluarea lor de către părinți.
 8. Scoala nu-și asumă responsabilitatea pentru copii rămași în stațiile stabilite ,fără a fi preluați de părinți.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V     CIRCUITUL MANUALELOR:

Art.1 Manualele pentru clasele P -VIII au urmatorul regim:

(1) La 1 septembrie bibliotecarul  prezintă disponibilul de manuale pe clase şi discipline învăţătorilor şi diriginţilor.

(2) În perioada 3-10  septembrie fiecare şef de comisie împreună cu toţi membrii comisiei  fac împărţirea manualelor pe clase în funcţie de disponibilităţi şi de opţiunile membrilor catedrei.

(3) Cel mai târziu  pe 11 septembrie şeful de comisie de la fiecare disciplină predă directorului şcolii centralizatorul (lista) cu opţiunile.

(4) In perioada 12-15  septembrie directorul face o programare cu învăţătorul/dirigintele clasei care urmează să primească manualele. Predarea -primirea manualelor se face pe bază de proces -verbal încheiat între învăţător / diriginte şi director.

(5) Dirigintele, învăţătorul distribuie manualele copiilor pe bază de proces -verbal încheiat în dublu

exemplar.

 1. Un exemplar rămâne la diriginte, iar celălalt este depus la director. Dacă din diferite

motive, în timpul anului şcolar dirigintele / învăţătorul se schimbă, noul diriginte /

învăţător preia procesul verbal de la fostul diriginte, învăţător.

 1. Elevii care în anul precedent nu au predat manualele, nu vor primi manuale pentru anul în

curs, până ce nu restituie manualele din anul precedent.

(6) Pe parcursul anului elevul are obligaţia de a păstra manualele în perfectă stare.

(7) La sfârşitul semestrului II toţi elevii care au promovat  sau au rămas repetenţi au obligaţia de a

preda manualele învăţătorilor/diriginţilor.

(8) Elevii corigenţi şi elevii cu situaţia neîncheiată pot păstra manualele până în toamnă când vor

susţine examenul de corigenţă.

(9) La sfârşitul semestrului II diriginţii, învăţătorii predau procesul verbal în dublu exemplar,

manualele şi un tabel cu corigenţii şi situaţiile neîncheiate.

(10) La sfârşitul examenului de corigenţă, reexaminare, elevii sunt obligaţi să preda manualele

abibliotecarului.

(11) Dirigintele /invatatorul are obligaţia de a ridica după corigenţă manualele.

(12) În cazul în care un elev nu mai poate preda manualul(le) trebuie să plătească preţul actualizat şi

o amendă egală cu preţul manualui.

 

  Capitolul VI – PARINTII
Art . 1. Comitetul de părinţi al clasei şi Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor din Regulamentul de organizare şi fucţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 2014,

Art. 3. Părinţii sunt răspunzători pentru întreaga activitate a copiilor lor în unitatea de învăţământ şi în afara ei: pregătirea pentru ore, frecvenţa participării la cursuri, ţinuta, starea disciplinară, etc.
Art. 4. Părinţii au obligaţia de a ţine legătura cu şcoala, prin diriginte, pentru a cunoaşte situaţia şcolară a elevului.
Colaborarea părinţilor cu unitatea de învăţământ este obiectiv major în realizarea scopului final comun – educaţia elevilor.
Dispoziţii finale
Art. 1. Prezentul Regulament de Ordine interioară al Scolii Gimnaziale Virtescoiu  ,intră în vigoare începând cu data aprobării lui de către Consiliul Profesoral.
Regulamentul de Ordine interioară al şcolii va fi coroborat cu Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar nr. 5115/15.12.2014, ori de câte ori va fi cazul, pe articole impuse de situaţie.
Art. 2. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai acestora.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentului regulament, se abrogă “Regulamentul de ordine interioară “ aprobat în  6 octombrie 2014.
Art. 4. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării evaluărilor naţionale  , conform Regulamentul de organizare şi fucţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 2014.

Consiliul Profesoral al Şcolii Gimnaziale Virtescoiu .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

 

 

Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

SCOALA GIMNAZIALA VIRTESCOIU

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEN nr. 5115/15.12.2014, ale Legii nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,

Se încheie prezentul:

CONTRACT EDUCAŢIONAL

 I.Părţile semnatare

 

SCOALA  GIMNAZIALA  VIRTESCOIU, cu sediul VIRTESCOIU,reprezentată prin director,doamna  MATEI  MIRELA Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________ părinte/tutore/susţinător legal alelevului, cu domiciliul în____________________________________________________ ,

.Beneficiarul direct al educaţiei,__________________________________________     elev.

 1. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei.
 • Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.
 1. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:
 2. Unitatea de învăţământ se obligă:
 3. să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
 4. să răspundă de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;
 5. să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare;
 6. să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi, în limita prevederilor legale în vigoare;
 7. personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil;
 8. personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului;
 9. personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora;
 10. personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;
 11. personalului din învăţământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal sau fizic elevii şi/sau colegii.
 12. se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora.
 13. sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios
 14. Beneficiarul indirect părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are următoarele obligaţii:
 15. obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;
 16. la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele/tutorele/susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/ unitatea de învăţământ;
 17. părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/ elevului;
 18. părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;
 19. să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
 20. h) părintelui/tutorelui/susţinătorului legal îi sunt interzise agresarea fizică, psihică, verbală a personalului unităţii de învăţământ.
 21. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii:
 22. de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
 23. de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat cu frecvenţă;
 24. de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă;
 25. de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei;
 26. de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului;
 27. de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional etc.;
 28. de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
 29. de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
 30. de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;
 31. de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;
 32. de a nu introduce şi/sau face uz în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;
 33. de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
 34. de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;
 35. de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitate şi în afara ei;
 36. de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte.
 37. Durata contractului: prezentul contract se încheie pe durata frecventării cursurilor Școlii Gimnaziale Vîrteșcoiu.

încheiat azi,  ____________________ în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÎRTEȘCOIU                              PĂRINTE__________________________

_____________________________

 

Anexa nr 3. la Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situaţii de violentă

 

 1. în cazul unei forme uşoare a violentei şcolare:
 1. dacă sancţiunea nu e prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ

Este sesizată comisia de violenţă şi conducerea şcolii (dacă este cazul)

Se realizează o anchetă detaliată

Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancţiuni

Se stabilesc măsuri de asistenţă pentru victimă/agresor

 1. dacă sancţiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ

Se convoacă Consiliul clasei (se analizează cazul, se propune şi se stabileşte o sancţiune)

Se sancţionează elevul — învăţător/institutor/profesor învăţământ primar/diriginte:

 • Aplică sancţiunea
 • Informează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali
 • Recomandă măsuri de asistenţă pentru victimă şi agresor
 • Monitorizează intervenţiile, colaborând cu părinţii şi psihologul şcolar
 1.  în cazul unei forme grave de violenţă şcolară:

Dirigintele — anunţă conducerea unităţii de învăţământ care:

 • Sesizează Autorităţile competente (Jandarmeria/Poliţia de Proximitate/DGASPC etc.)
 • Sesizează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali
 • Informează inspectoratul şcolar (consilierul de imagine), în raport cu gravitatea faptei
 • înştiinţează Comisia de violenţă
 • Comisia de violenţă— realizează o anchetă detaliată— propune măsuri specifice — convoacă Consiliul clasei care stabileşte/propune sancţiunea iar Dirigintele—Aplică sancţiunea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ — Completează Fişa de înregistrare a cazului de violenţă şi o transmite persoanei desemnate de Comisia de violenţă să centralizeze fişele şi să le înregistreze în baza de date.
 • Psihologul şcolar—realizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor
 • Dirigintele şi psihologul şcolar—colaborează cu familia elevului—monitorizează cazul
 • Comisia de violenţă se asigură că fenomenul de violenţă a fost înregistrat, că măsurile de intervenţie au fost puse în aplicare şi urmăreşte impactul acestora asupra actorilor implicaţi în cazul de violenţă respectiv.

 

Anexa nr 4. la Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situaţii de violentă ce necesită intervenţia poliţiei/jandarmeriei/ poliţiei locale/ambulanţei.

Incinta unităţii de învăţământ reprezintă toată zona şcolii, incluzând sălile de clasă, cancelarie, coridoare, terenul de sport, anexele, curtea şcolii, etc.

Proximitatea unităţilor de învăţământ este reprezentată de suprafaţa de teren situată în afara curţii unităţii, precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învăţământ, spaţiile verzi din jurul şcolii, alte spaţii publice situate în apropierea acesteia.

 • Dacă violenţa exercitată constă într-un incident de agresiune simplă şi a fost cauzatoare doar de vătămări corporale uşoare (lovire uşoară cu palma ori cu dosul palmei), autorul fiind elev cu vârsta sub 14 ani, şcoala poate reacţiona prioritar pentru sancţionarea acestui comportament şi poate informa ulterior poliţistul de proximitate pentru aplanarea unei stări conflictuale între părinţii victimei şi cei ai agresorului.
 • Dacă este vorba despre mai mult decât exercitarea unei violenţe corporale uşoare (lovirea repetată de intensitate medie a victimei, atunci poliţia/jandarmeria trebuie sesizată odată cu intervenţia echipajului unei ambulanţe, prin apelul telefonic de urgenţă la 112.)
 • In toate cazurile de lovire sau alte violenţe exercitate împotriva unui elev, conducerea şcolii trebuie să informeze părinţii victimei şi instituţiile de aplicare a legii.

Cei ce vor desfăşura astfel de activităţi sunt cadrele didactice, personalul auxiliar şi personalul care asigură securitatea/paznicii unităţii şcolare, care se autosesizează sau sunt sesizaţi de izbucnirea sau derularea unui act de violenţă.

Monitorizarea (activităţile derulate), intervenţie

Atunci când un salariat al unităţii de învăţământ este sesizat sau se autosesizează despre existenţa unui eveniment de violenţă în unitatea de învăţământ sau în proximitatea acesteia, trebuie să respecte următoarele reguli procedurale, în funcţie de eveniment:

 1. Pentru tipurile de violenţă, care cad sub incidenţa codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 3.3., de la 4.2 la 4.4 şi 4.6 din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic/cadrul didactic auxiliar/personal de pază ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel:
 • se deplasează de urgenţă (dacă nu se află deja) la locul unde se desfăşoară actul de violenţă respectivă;
 • ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză a actului de violenţă şi va comunica imediat conducerii unităţii de învăţământ despre cele constatate;
 • se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale;
 • dacă sunt victime care necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgenţă 112 şi solicită o ambulanţă;
 • directorul unităţii de învăţământ va informa de urgenţă reprezentanţii isnpectoratului şcolar;
 • în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 vor solicita sprijin din partea personalul care asigură securitatea/paznicului şcolii pentru a preveni o eventuală degenerare a evenimentului şi vor solicita, de urgenţă, sprijinul poliţiei, jandarmeriei, poliţiei locale;
 • până la sosirea echipajului de poliţie/jandarmerie/poliţie locală sau ambulanţă, după caz, se vor lua măsuri de asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul cadrului medical din cadrul şcolii (dacă există), conducerii şcolii, cadrelor didactice, consilierului şcolar, personalului de pază, după care vor lua măsuri pentru transportarea victimei/victimelor la cea mai apropiată unitate medicală de urgenţă;
 • vor fi îndepărtaţi elevii care nu sunt implicaţi în eveniment şi care, prin zgomote, gesturi, îndemnuri, pot instiga sau amplifica dezordinea creată. în acest scop, se va folosi un ton autoritar, fără a adresa cuvinte jignitoare sau ameninţări, având în vedere vârsta şi comportamentul elevilor. Pe cât posibil, vor fi reţinute date despre agresor/agresori pentru identificarea lor ulterioară, în cazul în care aceştia ar reuşi să fugă şi nu ar fi cunoscuţi de elevi;
 • pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolaţi, conducându-i într-o încăpere din incinta unităţii de învăţământ;
 • la sosirea ambulanţei, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victimă şi modul cum s-a întâmplat actul de violenţă;
 • pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infracţiunii;
 • la sosirea echipajului poliţiei/jandarmeriei/poliţiei locale se vor oferi toate datele necesare în vederea identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, precum şi cauza/motivul incidentului (dacă se cunosc), măsurile preliminare luate de scoală pentru soluţionarea evenimentului semnalat (în caz de agresiuni fizice – dacă a fost anunţat serviciul de ambulanţă sau în caz de incendiu dacă au fost informaţi pompierii);
 • părinţii elevilor minori implicaţi, atât ca victimă, cât şi ca autor în incident vor fi solicitaţi să se prezinte de urgenţă la sediul şcolii;
 • echipa de cercetare sosită la faţa locului, îndeosebi poliţistul de investigaţii criminale, va fi pus la curent cu toate datele şi informaţiile cu privire la participanţii la comiterea actului de violenţă, victime şi martori, precum şi activităţile şi măsurile luate din momentul sosirii la locul faptei.
 1. Pentru tipurile de violenţă care cad sub incidenţa codurilor de la 1.2,1.3,1.5,1.6, 2.5, 2.4, 3.2, 34, 3.5, din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic/auxiliar ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel:
 • după luarea la cunoştinţă şi, după caz, constatarea faptei şi a gravităţii ei, aceasta se aduce la cunoştinţa profesorului de serviciu, conducerii unităţii şcolare, administratorului (în cazul distrugerii de bunuri ale şcolii), profesorului diriginte etc.;
 • în cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicită sprijinul personalul care asigură securitatea/paznicului sau a altor cadre didactice, şi se sună la numărul de telefon 112, încercându-se izolarea şi reţinerea persoanei în cauză;
 • în cazul în care aceasta reuşeşte să scape, se reţin cât mai multe date despre posesorul armei, în vederea informării echipajelor de poliţie/jandarmeriei sau, după caz, poliţistului de proximitate ce vor interveni la solicitare;
 • dacă este elev al şcolii, se anunţă şi părinţii acestuia;
 • în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se manifestă prin violenţă agresivă continuă), se procedează ca mai sus.

 

 

Anexa nr 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Nomenclatorul actelor de violenţă

Categorie Tip 1 COD
1. Atac la persoană 1. Violarea secretului corespondenţei (accesarea fără consimţământul persoanei a calculatorului, telefonului mobil etc.) 1.1.
2. Discriminare şi instigare la discriminare 1.2.
3. Insulte grave, repetate 1.3.
4. Ameninţări repetate 1.4.
5. Şantaj 1.5.
6. înşelăciune 1.6.
7. Instigare la violenţă 1.7.
8. Violenţe fizice uşoare, Iară arme (lovire) 1.8.
9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înştiinţare 1.9.
10. Fapte privitoare la viaţa sexuală (violul, actul sexual cu un minor, perversiunea sexuală, corupţia sexuală, seducţia, hărţuire sexuală) 1.10.
11. Violenţă fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11.
12. Violenţă fizică cu arme albe 1.12.
13. Violenţă fizică cu arme de foc 1.13
14. Omor sau tentativă de omor 1.14
2. Atentat lasecuritatea

unităţii

şcolare

1. Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii 2.1.
2. Alarmă falsă 2.2.
3. Incendiere şi tentativă de incendiere 2.3.
4. Introducere sau port armă albă în spaţiul şcolar 2.4.
5. Introducere sau port armă de foc în spaţiul şcolar 2.5.
3. Atentat la bunuri 1. însuşirea bunului găsit 3.1.
2. Furt şi tentativă de furt 3.2.
3. Tâlhărie 3.3.
4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4.
5. Distrugerea bunurilor şcolii 3.5.
4. Alte fapte de violenţă sauatentate la securitate în spaţiul şcolar 1. Consum de alcool 4.1
2. Consum de stupefiante sau alte substanţe interzise 4.2.
3. Trafic cu stupefiante sau alte substanţe interzise 4.3.
4. Automutilare 4.4.
5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5.
6. Suicid sau tentativă de suicid 4.6.
7. Alte tipuri de violenţă 4.7.

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s